382./2016.Döntés a 8108 j. út felújítása kapcsán (Magyar Közút beruházása) a Botpusztai-vízfolyás hídra vonatkozóan tulajdonosi és vízfolyás kezelői hozzájárulás kiadásáról
381./2016.Döntés a Körpince utcában a közvilágítás bővítése kapcsán villanyoszlopok megrendeléséről és a hálózatbővítés megtervezéséről
380./2016.A 2016.12.16-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
379./2016.A 2016.12.16-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
378./2016.zárt
377./2016.zárt
376./2016.zárt
375./2016.Tájékoztatás a polgármester és az alpolgármester 2017. január 7-9. között esedékes remshaldeni utazásáról és döntés az utazási költség viseléséről
374./2016.Döntés a 4721 hrsz.-ú önkormányzati útra (Újhegyi út) vonatkozó tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kiadásáról, szennyvízcsatorna hálózat bővítés céljából
373./2016.Döntés az Etyeki Általános Iskola ablakcseréjére beérkezett árajánlatokról
372./2016.Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének, önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 7/2012.(III.27.) számú rendeletének felülvizsgálatáról
371./2016.Visontai Erika Mária képviselő kizárása a döntéshozatalból személyes érintettség miatt
370./2016.A Fejér Megyei Kormányhivatallal kötött Üzemeltetési Megállapodás módosításáról
369./2016.Döntés Nagy Kristóf kérelmének elbírálásáról
368./2016.A Kulturált, Egészséges Etyekért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztásról
367./2016.Az önkormányzat honlapjának üzemeltetéséről
366./2016.Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával összefüggő kérdésekről
365./2016.Döntés az Etyeki Általános Iskola "Pártházi" tantermének felújítási munkájára beérkezett árajánlatról
364./2016.Döntés a Vidékfejlesztési Program keretén belül a "Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezeléséhez szükséges erő- és munkagépek beszerzése" pályázaton való indulásról
363./2016.Döntés a 2017. évi belső ellenőrzési tervről
362./2016.Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkatervéről
361./2016.Etyek Nagyközség várossá nyilvánításának, városi cím adományozásának kezdeményezése
360./2016.A 2016. évi helyi adóztatásról és a hátralékok behajtására tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról
359./2016.Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervének november havi felülvizsgálata
358./2016.Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
357./2016.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
356./2016.A 2016.12.08-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
355./2016.A 2016.12.08-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
351./2016.Döntés az Újhegyi úton megvalósuló "Etyek Gasztrosétány, és kapcsolódó fejlesztések" elnevezésű beruházás keretén belül nyilatkozatok kiadásáról
350./2016.Döntés az Etyek, Szőlőhalom lakóparkba vezető út felújításával kapcsolatos pótmunka elszámolásáról
349./2016.Az etyeki körzeti megbízottak részére gépjármű vásárlásáról
348./2016.A 35/2005. (III.30.) határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosításáról
347./2016.A Könyvtár részére a 2016. évi jutalom költségvetési keret biztosítása az általános tartalék terhére
346./2016.A 2016.11.28-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
345./2016.A 2016.11.28-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
344./2016.zárt
343./2016.zárt
342./2016.zárt
341./2016.Javaslat a polgármester 2016. évben végzett munkájának értékelésére és 2016. évi jutalmára
340./2016.Döntés az Újhegyi úton megvalósuló "Etyek Gasztrosétány, és kapcsolódó fejlesztések" elnevezésű beruházás keretén belül nyilatkozatok kiadásáról
339./2016.A turisztikai pályázattal érintett, 491, 1545 1546 hrsz.-ú területekkel összefüggő településrendezési eszközök módosításáról
338./2016.Döntés Vakulya Krisztina kérelméről (0411 hrsz. belterületbe csatolása)
337./2016.Döntés a Sonkamester Kft.-vel településrendezési szerződés megkötéséről
336./2016.Döntés a Sportcsarnok megépítésének ügyében a telek kiválasztásáról
335./2016.Döntés az Alcsúti út felújítása kapcsán (Magyar Közút beruházása) az Etyek-patakra vonatkozóan vízfolyás kezelői hozzájárulás kiadásáról
334./2016.Döntés az Újhegyi úton megvalósuló "Etyek Gasztrosétány, és kapcsolódó fejlesztések" elnevezésű beruházás elektromos energiaellátás szakági és hírközlés szakági létesítményeinek tervéhez szükséges tulajdonosi nyilatkozat és közútkezelői hozzájárulás kiadásáról
333./2016.Döntés az "Etyek-I dolomit" bányatelek környezetvédelmi működési engedélyének módosításához szükséges kérelemről
332./2016.A Várossányilvánítás.hu munkacsoport megbízása a várossá nyilvánítási pályázat 2017. évi benyújtásra történő elkészítése tárgyában
331./2016.A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2017. évi élelmiszer-alapanyag beszerzésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról
330./2016.Garaguly Tibor polgármester úr kizárása a döntéshozatalból személyes érintettség miatt
329./2016.A településfejlesztési és településrendezési eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
328./2016.Az Etyek, 4813 hrsz.-ú, zártkerti ingatlan bérbeadásáról
327./2016.Az Etyek, 4246 hrsz.-ú, 4247 hrsz.-ú, 4249 hrsz.-ú területekre az önkormányzat javára bejegyzendő szolgalmi jogokról
326./2016.A térfigyelő-kamerarendszerrel összefüggő kérdésekről
325./2016.A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény alapító okiratának módosításáról
324./2016.Az etyeki körzeti megbízottak részére gépjármű vásárlásáról
323./2016.Döntés a "Gasztrosétány" beruházás kapcsán az E-ON Zrt.-vel történő megállapodás megkötésérő
322./2016.Döntés Strasser Antal és Pappné Strasser Ilona kérelméről (0114/14 hrsz. belterületbe csatolása)
321./2016.Döntés a Körpince utcában és a Körpince közben kialakítandó közvilágítás kapcsán villanyoszlopok kiválasztásár
320./2016.Tájékoztatás Etyek Nagyközség környezeti állapotáról
319./2016.Döntés Ehmann György kérelméről (0114/12 hrsz. belterületbe csatolása)
318./2016.Döntés Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi villamos energia beszerzéséről
317./2016.Debreceni Attila Csaba képviselő kizárása a döntéshozatalból személyes érintettség miatt
316./2016.Döntés az iskolai körzethatárok véleményezéséről
315./2016.Döntés a 2017. évi igazgatási szünetről
314./2016.Döntés az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételről
313./2016.Döntés az Etyek Községi Sportegyesület támogatási kérelméről a Sportegyesület 70 éves születésnapi rendezvényéhez
312./2016.Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervének október havi felülvizsgálata
311./2016.Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
310./2016.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
309./2016.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
308./2016.A 2016.11.17-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
307./2016.A 2016.11.17-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
301./2016.Döntés a "Gasztrosétány" projekt idejére történő, az Újhegyi útra vonatkozó forgalomterelési engedély kiadásáról
300./2016.Döntés az Újhegyi úton megvalósuló "Etyek Gasztrosétány, új településközpont létrehozása" elnevezésű beruházás terveinek elfogadásáról és a tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról
299./2016.Döntés az Etyek patak további 308 fm-es szakaszának kotrására beérkezett árajánlat elbírálásáról
298./2016.Döntés a 29/4 hrsz.-ú önkormányzati útra (Széchenyi utca) vonatkozó tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kiadásáról, szennyvízcsatorna hálózat bővítés céljából
297./2016.Döntés a Dr. Szekerczés Ügyvédi Irodával kötendő megállapodásról a Kenderföldek Beruházó Vízi-közmű Társulat kényszertörlése tekintetében.
296./2016.Döntés a Kenderföldek vízi-közműveinek vagyonértékelésére beérkezett árajánlatról
295./2016.Döntés a Kecskegödör u. vízi-közműveinek vagyonértékelésére beérkezett árajánlatról
294./2016.Döntés az ASP támogatási kérelem pozitív elbírálása esetére a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére vonatkozó Képviselő-testületi felhatalmazásról
293./2016.Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervének szeptember havi felülvizsgálata
292./2016.Döntés a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda státuszbővítési kérelméről
291./2016.A társadalmi és szociálpolitikai juttatások 2016. III. negyedévi (július, augusztus, szeptember havi) felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
290./2016.Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
289./2016.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
288./2016.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységérő
287./2016.A 2016.10.20-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
286./2016.A 2016.10.20. rendes nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
285./2016.Döntés a Sportcsarnok építési pályázatához szükséges hozzájáruló nyilatkozat és az önrész igazolására vonatkozó nyilatkozatról
284./2016.A 2016.09.30-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
283./2016.A 2016.09.30. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
282./2016.Előterjesztés az Etyeki Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrésze felosztása, értékesítésére és a Kft. Társasági Szerződése elfogadására
281./2016.Döntés a Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt.-vel településrendezési szerződés megkötéséről
280./2016.A 2016.09.21-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
279./2016.A 2016.09.21. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
274./2016.Döntés rendőrautó vásárlásáról
273./2016.Döntés a Kenderföldi telkek értékesítésével kapcsolatosan érkezett felajánlásról
272./2016.Döntés Etyek Nagyközség Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Kenderföldi telkek hasznosítása tárgyában
271./2016.Döntés a 07/4, 07/5 és 07/6 hrsz.-ú földterületek időleges más célú hasznosításáról ivóvízvezeték építésének idején
270./2016.Döntés Ulrich György szolgálati lakás vásárlási kérelméről
269./2016.Döntés Hajnal Mónika ingatlan eladási ajánlatáról és telek csere kérvényéről
268./2016.Döntés Hajnal Mónika ingatlan eladási ajánlatáról és telek csere kérvényéről
267./2016.Döntés Fekete Istvánné termőföld ingyenes használatba adásáról szóló megállapodásának meghosszabbítása tárgyában
266./2016.Döntés a ravatalozó előtető készítésére beérkezett árajánlatról
265./2016.Döntés urnafal építésére beérkezett árajánlatokról
264./2016.Döntés a közterületi járdák aszfalttal történő felújításáról
263./2016.Döntés Fenyősy János és Fenyősy Jánosné telekhatár rendezési kérelme ügyében
262./2016.Döntés a "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című pályázaton történő indulásról
261./2016.Az Etyek Nagyközség közigazgatási területén kijelölt szavazókörökben működő szavazatszámláló bizottságok póttagjainak elfogadásáról
260./2016.Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról
259./2016.A társadalmi és szociálpolitikai juttatások 2016. II. negyedévi (április, május, június havi) felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
258./2016.A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése
257./2016.Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2015/2016. nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása
256./2016.A 2016. évben megrendezésre kerülő szüreti felvonulás programtervének és költségének elfogadása
255./2016.Az Október 23-ai Ünnepség programtervének és költségvetésének elfogadása
254./2016.Döntés az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi önkormányzati beszámolójának elfogadásáról
253./2016.Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervének augusztus havi felülvizsgálata
252./2016.Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
251./2016.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
250./2016.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
249./2016.A 2016.09.15-i soros nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
248./2016.A 2016.09.15. soros nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáró
242./2016.A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény Szakmai programjának módosításáról
241./2016.Döntés a lakossági veszélyes hulladékgyűjtés megszervezéséről
240./2016.Döntés a közterületi járdák aszfalttal történő felújítására beérkezett árajánlatok elbírálásáról
239./2016.Döntés az Etyek-Bicske-Csabdi-Tarján közötti kerékpárút-szakaszok nyomvonalára vonatkozó tervek elfogadásáról
238./2016.Döntés a Zölddomb lakóparkhoz felvezető út burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról
237./2016.Döntés a Szőlőhalom lakóparkhoz vezető út burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról
236./2016.Döntés a komplex rendezési terv módosítása kapcsán településrendezési szerződések megkötéséről
235./2016.Döntés a komplex rendezési terv módosítása kapcsán településrendezési szerződések megkötéséről
234./2016.Döntés a komplex rendezési terv módosítása kapcsán településrendezési szerződések megkötéséről
233./2016.Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervének július havi felülvizsgálata
232./2016.A 2016.08.25-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
231./2016.A 2016.08.25. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
230./2016.Döntés a hatályon kívül helyezett 174/1/2016. (V.19.) és 174/2/2016. (V.19.) számú határozatok tartalmának fenntartásáról
229./2016.Döntés a Képviselő-testület 174/1/2016. (V.19.) és 174/2/2016. (V.19.) számú határozatának hatályon kívül helyezéséről
228./2016.Döntés az I-5. Etyek község ivóvízellátás-V víziközmű rendszerekre vonatkozó 2017-2031. évi felújítási és pótlási terv, valamint a beruházási tervek jóváhagyásáról
227./2016.Döntés az Erste Bank Hungary Zrt.-vel és az Enerin Sümeg Kft.-vel kötendő zálogalapításra vonatkozó nyilatkozat aláírásáról
226./2016.Döntés az etyeki Sportcsarnok építése során tulajdonosi hozzájárulás valamint jelzálogjog bejegyzéséről a Magyar Állam részére
225./2016.A 2016.07.28-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
224./2016.A 2016.07.28. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
219./2016.Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervének június havi felülvizsgálata
218./2016.Döntés a VVVTFT-vel történő együttműködési megállapodás megkötéséről
217./2016.Döntés kültéri sportpark létrehozásával kapcsolatos pályázaton való indulásról
216./2016.Döntés a Széchenyi utcai bérlakások klimatizálására beérkezett árajánlatokról
215./2016.Döntés a könyvtár klimatizálására beérkezett árajánlatokról
214./2016.Döntés a rendkívüli adóbevételből történő útfelújítási munkákhoz szükséges árajánlatok bekéréséről
213./2016.A 2016.07.12. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
212./2016.A 2016.07.12. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
211./2016.Döntés az Etyeki Általános Iskola tanterem felújítási munkájára beérkezett árajánlatról
210./2016.Döntés az Etyek, Szabadföld utca felújításával kapcsolatos pótmunka elszámolásáról
209./2016.Döntés az Etyek, Botpusztán felújított utakkal kapcsolatos pótmunka elszámolásáról
208./2016.Döntés az Etyek, Templom előtt felújított járdaszakasz pótmunka elszámolásáról
207./2016.Döntés a "Közvilágítás korszerűsítés - Etyek 2016" tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról
206./2016.Döntés Etyek Nagyközség állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisának megvásárlásáról
205./2016.A 2016.06.29. rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
204./2016.A 2016.06.29. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
200./2016.A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézményben működő, önkormányzati fenntartású Családi Napközi átalakításáról
199./2016.Döntés a Foton TB 504C típusú traktorhoz szükséges ágaprító megvásárlásáról
198./2016.Döntés a Vindome Magyar Borászati Kft. pince bérlési kérelme ügyében
197./2016.Döntés az Óvoda utca végén kialakítandó "biofürdő" és csónakázó tó megtervezéséhez szükséges árajánlatok bekéréséről
196./2016.Döntés Porkoláb Magdolna, szolgálati bérlakás kérelme tárgyában
195./2016.Döntés Veres Ágnes Ildikó önkormányzati lakás igénylése iránt benyújtott kérelme tárgyában
194./2016.Döntés Etyek Nagyközség komplex településrendezési tervének módosítására beérkezett árajánlatok elbírálásáról
193./2016.Döntés a Kápolna Park utcáinak elnevezéséről 1560/74 hrsz.
192./2016.Döntés a Kápolna Park utcáinak elnevezéséről 1560/73 hrsz.
191./2016.Döntés a Kápolna Park utcáinak elnevezéséről 1560/72 hrsz.
190./2016.Döntés a Kápolna Park utcáinak elnevezéséről 1560/71 hrsz.
189./2016.Döntés a Szabadföld utca lakó-pihenő övezetté nyilvánításáról és fekvőrendőrök elhelyezéséről
188./2016.Döntés Bognár Csaba Sándor és Etyek Nagyközség Önkormányzata között kötendő ajándékozási szerződés megkötéséről
187./2016.Döntés a dávidmajori lakosok szállítására vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötéséről Varga Imre egyéni vállalkozóval
186./2016.Az augusztus 20-i ünnepség programtervezetének és költségvetésének elfogadása
185./2016.Döntés az Etyeki Községi Sportegyesület 500.000,-Ft összegű támogatási kérelméről
184./2016.Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervének május havi felülvizsgálata
183./2016.Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
182./2016.Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
181./2016.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
180./2016.A 2016.06.16. soros képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
179./2016.A 2016.06.16. soros nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
178./2016.Döntés az Etyek Kender utca (412 hrsz.) felújításával kapcsolatban az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2016. c) pályázati alcél: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása," elnevezésű pályázat benyújtásáról
177./2016.Ismételt döntés Etyek Nagyközség közigazgatási területén megvalósítandó közvilágítás korszerűsítés közbeszerzésének megindítása és az ajánlattételre felkérendő cégek megjelölése tárgyában
176./2016.A 2016.06.02. rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
175./2016.A 2016.06.02. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
174_2./2016.A 2016. 05. 19. közmeghallgatás napirendi pontjainak elfogadásáról
174_1./2016.A 2016. 05. 19. közmeghallgatás jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáró
174./2016.Döntés "Etyek Nagyközség közigazgatási területén megvalósítandó közvilágítás korszerűsítés" projekt közbeszerzésének megindítása tárgyában
173./2016.Döntés Etyek településrendezési tervének módosításáról
172./2016.Döntés Etyek településrendezési tervének módosításáról
171./2016.Döntés Etyek településrendezési tervének módosításáról
170./2016.Döntés Bicske Város Önkormányzata településrendezési eszközeinek módosítására irányuló eljárásban való részvételről
169./2016.Döntés az Etyek patak kotrására beérkezett árajánlatok elbírálásáról
168./2016.Döntés a Boti út 45. szám alatti présházba tervezett önkormányzati tulajdonú borászat pályázati előkészítéséhez és megtervezéséhez szükséges árajánlatok bekéréséről
167./2016.Az Etyeki Búcsú programtervezetének és költségvetésének elfogadásáról
166./2016.Az Etyeki Hosszúlépés Kulturális Egyesület 2016.09.24-én megrendezésre kerülő szüreti felvonulás programjának támogatásáról
165./2016.Az Etyeki Hosszúlépés Kulturális Egyesület Etyeki Sarlós Boldogasszony Búcsúi programjának támogatásáról
164./2016.Döntés az Etyeki Borostyán Nyugdíjas Klub működési támogatásáról
163./2016.Civil szervezetek pályázatainak elbírálásáról (Hungaro Fondo Nonprofit Kft.)
162./2016.Civil szervezetek pályázatainak elbírálásáról (Signum Etyeki Kórusok Egyesülete)
161./2016.Civil szervezetek pályázatainak elbírálásáról (Etyeki Horgász Egyesület)
160./2016.Civil szervezetek pályázatainak elbírálásáról (Etyeki Állatvédők Egyesülete)
159./2016.Civil szervezetek pályázatainak elbírálásáról (Etyeki Hosszúlépés Kulturális Egyesület)
158./2016.Tájékoztatás a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyelet II. féléves célfeladatáról
157./2016.Döntés az Inter-Ambulance Zrt. Biatorbágy Város Önkormányzatával történő megbízási szerződés és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral létrejövő finanszírozási szerződés aláírásának hozzájárulásáról
156./2016.Döntés Értékelő Bizottság tagjainak megválasztásáról
155./2016.a Közbeszerzési Bíráló Bizottság új tagjának megválasztásáról
154./2016.Átfogó értékelés Etyek Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
153./2016.Döntés Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletének 4. függeléke módosításáról
152./2016.Döntés Etyek Nagyközség Önkormányzata vagyonkimutatásának elfogadásáról
151./2016.A 2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
150./2016.Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervének április havi felülvizsgálata
149./2016.Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
148./2016.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
147./2016.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
146./2016.Döntés a Hrobil Next Nonprofit Kft. által a TOP-1.4.1-15 számú felhívásra benyújtandó pályázathoz szükséges nyilatkozat és hozzájáruló igazolás aláírásáról
145./2016.Etyek Nagyközség közrendjéről és közbiztonságáról szóló beszámolóról
144./2016.A 2016.05.19. soros képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
143./2016.A 2016.05.19. soros nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
142./2016.Döntés a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-15 című pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás "Term sheet"- tervezetéről
141./2016.A 2016.05.10. rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
140./2016.A 2016.05.10. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
139./2016.Tulajdonosi hozzájárulás az önkormányzati tulajdonban lévő Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2091 Etyek, Magyar u. 2.) épülete tetőszerkezetének felújításához
138./2016.A 2016.05.03. rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
137./2016.A 2016.05.03. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
136./2016.Ismételt döntés a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-15 című pályázaton való indulásról
135./2016.A 2016.04.22. rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
134./2016.A 2016.04.22. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
133./2016.Döntés a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-15 című pályázaton történő indulásról
132./2016.Döntés az Etyeki Futók Egyesülete által szervezett VI. Etyeki Vesszőfutás rendezvény támogatásáról
131./2016.Döntés Etyek utcáinak hidegaszfalttal történő helyreállítási munkáira beérkezett árajánlatok elbírálásáról
130./2016.Döntés a Kossuth út Magyar utca és Óvoda utca közötti járdaszakasz építésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról
129./2016.Döntés az Etyek-Botpuszta Original Group telephely bejárat előtti út burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról
128./2016.Döntés az Etyek-Botpuszta Original Group telephely melletti út burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról
127./2016.Döntés az Etyek-Botpuszta Richárdmajori út burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról
126./2016.Döntés a Képviselő-testület tagjainak, valamint a nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat elfogadásáról
125./2016.Döntés Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendeletének 4. függeléke módosításáról
124./2016.A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
123./2016.A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény Alapító okiratának módosítása
122./2016.Döntés Etyek Nagyközség Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Kenderföldi telkek hasznosítása tárgyában
121./2016.Döntés az I-5. Etyek község ivóvízellátás-V víziközmű rendszerekre vonatkozó 2017-2031 GFT elkészítésére, benyújtására valamint képviseletre jogosító Megállapodás megkötéséről a FEJÉRVÍZ Zrt-vel
120./2016.A Gyermeknap programtervezetének és költségvetésének elfogadásáról
119./2016.Döntés a Pedagógusnap, a Köztisztviselők Napja, a Magyar egészségügy napja és a Szociális munka Napja költségeinek elfogadásáról
118./2016.A társadalmi és szociálpolitikai juttatások 2016. I. negyedévi (január, február, március havi) felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
117./2016.Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervének március havi felülvizsgálata
116./2016.Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
115./2016.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
114./2016.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
113./2016.A 2016.04.20. soros képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
112./2016.A 2016.04.20. soros nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
111./2016.Ismételt döntés pályázat benyújtásáról a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának keretén belül
110./2016.A 2016.04.07. rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
109./2016.A 2016.04.07. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
108./2016.A 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási igény benyújtásáról
107./2016.Döntés a járási ideiglenes ügysegédek elhelyezésének feltételeiről szóló megállapodás megkötéséről a Fejér Megyei Kormányhivatallal
106./2016.Tájékoztatás a polgármester 2016. április 12-13. időpontban esedékes, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által szervezett, Pozsonyban megrendezésre kerülő, V4-Keleti Partnerség projekt záró konferencián való részvételéről (térítésmentes kiküldetés)
105./2016.Döntés pályázat benyújtásáról a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának keretén belül
104./2016.Döntés a Széchenyi utcai lakások redőny felszerelésének kapcsán beérkezett árajánlatok elbírálásáról
103./2016.Döntés a Templom köz burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról
102./2016.Döntés a Szabadföld utca burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról
101./2016.Az Etyek, 32/1. és 32/2. hrsz.-ú ingatlanok vízi közművekkel való ellátásának megoldása
100./2016.Döntés az Etyek Nagyközség közterületeinek karbantartására és fenntartására vonatkozóan megbízási szerződés kötéséről
99./2016.A Transfekál Kft. nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére, helyi közszolgáltatásra vonatkozó 2015. évi beszámolójának elfogadásáról
98./2016.Majális programtervének elfogadásáról
97./2016.Beszámoló a Testvérvárosi Tanács 2015. évi munkájáról
96./2016.A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2015. évi munkájáról készített beszámoló elfogadása
95./2016.Beszámoló az Etyeki Polgármesteri Hivatal 2015. évben végzett munkájáról
94./2016.Etyek Nagyközség Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása
93./2016.Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervének február havi felülvizsgálata
92./2016.Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
91./2016.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
90./2016.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
89./2016.Döntés az Etyeki Sport Nonprofit Kft. alapításáról és az alapító okirat elfogadásáról
88./2016.A temető üzemeltetőjének 2015. évi munkájáról szóló beszámolójának elfogadása
87./2016.A 2016.03.24. soros képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
86./2016.A 2016.03.24. soros nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
85./2016.Döntés Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések fogorvosi ügyeleti ellátást biztosító társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásáról
84./2016.A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása
83./2016.A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának módosítása
82./2016.A 2016.03.18. rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
81./2016.A 2016.03.18. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
80./2016.Döntés a jogutód nélkül megszűnt Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzat Társulás volt tagjaival kötendő Megállapodás megkötéséről
79./2016.Döntés Együttműködési megállapodás kötéséről az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal
78./2016.A 2016.02.24. rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
77./2016.A 2016.02.24. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
71./2016.A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának módosítása
70./2016.A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása
69./2016.Etyek Nagyközség Önkormányzata 2016. évi közművelődési és kulturális programtervének elfogadása
68./2016.A 2016. március 15-i ünnepség rendezvénytervének elfogadása
67./2016.Döntés az Etyeki Versmondók Köre 2015. évi támogatásának részbeni visszafizetéséről
66./2016.Beszámoló a civil szervezetek 2015. évi támogatás felhasználásáról
65./2016.Szándéknyilatkozat tétele a hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti ellátás igénybevételéről a Társulás keretein belül
64./2016.Döntés az etyeki orvosi rendelő (Etyek, Kossuth L. u. 9., 8/1 hrsz.) tetőcseréjéről
63./2016.Ismételt döntés az etyeki orvosi rendelő (Etyek, Kossuth L. u. 9., 8/1 hrsz.) külső hőszigeteléséről
62./2016.Döntés a Foton TB 504C típusú traktorhoz szükséges tartozékok megvásárlásáról
61./2016.Döntés "Etyek Nagyközség közigazgatási területén megvalósítandó közvilágítás korszerűsítés" kivitelezéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról
60./2016.Javaslat hivatalos földrajzi név megállapítására
59./2016.Döntés az állampolgárok nyilatkozatának megkéréséről a 633 és 491 helyrajzi számú közterületek elnevezésével kapcsolatban
58./2016.Döntés a polgármester 2016. évi cafeteria-juttatásáról
57./2016.Döntés a polgármester 2016. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyásáról
56./2016.Döntés Etyek Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározásáról
55./2016.Döntés a Képviselő-testület tagjainak és a bizottságok nem képviselő tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítéséről szóló, a Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság által elfogadott beszámoló tudomásul vételéről
54./2016.Döntés Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendeletének 6. és 7. függeléke módosításáról
53./2016.A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
52./2016.Döntés Értékelő Bizottság tagjainak megválasztásáról
51./2016.Döntés Etyek Nagyközség Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Kenderföldi telkek hasznosítása tárgyában
50./2016.Etyek Nagyközség Önkormányzata 2016. évi Likviditási terve
49./2016.Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervének január havi felülvizsgálata
48./2016.Beszámoló Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
47./2016.Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
46./2016.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
45./2016.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
44./2016.A 2016.02.11. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
43./2016.A 2016.02.11. soros nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
42/2016.A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának módosítása
41/2016.A várossá nyilvánítási pályázat 2016. évi benyújtásáról
40/2016.Az Etyek, 32/1. és 32/2. hrsz.-ú ingatlanok vízi közművekkel való ellátásának megoldása
39/2016.Etyek -Botpuszta, 1508/1. hrsz. alatt található szabadtéri színpad helyi védelem alá helyezésének újratárgyalása
38/2016.Döntés a 331/2015. (XII. 09.) számú Képviselő-testület határozatának visszavonásáról és új határozat meghozataláról
37/2016.Döntés a 216/2014. (VI.18.) számú Képviselő-testület határozatának módosításáról
36/2016.Döntés a Széchenyi 2020 Program keretében kiírt pályázatokon való indulás elvi támogatásáról
35/2016.Döntés a Széchenyi 2020 Program keretében kiírt pályázatokon való indulás elvi támogatásáról
34/2016.Döntés a Széchenyi 2020 Program keretében kiírt pályázatokon való indulás elvi támogatásáról
33/2016.Döntés a Széchenyi 2020 Program keretében kiírt pályázatokon való indulás elvi támogatásáról
32/2016.Döntés a Széchenyi 2020 Program keretében kiírt pályázatokon való indulás elvi támogatásáról
31/2016.Döntés a Széchenyi 2020 Program keretében kiírt pályázatokon való indulás elvi támogatásáról
30/2016.Döntés az Etyek Nagyközség Önkormányzat és a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft. között 2014. május 30. napján létrejött Együttműködési megállapodás módosításáról
29/2016.Az Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
28/2016.Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
27/2016.Döntés a teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározásáról 2016-2017. évekre vonatkozóan
26/2016.A polgármester 2015. évi igénybe vett szabadságának megállapítása
25/2016.Beszámoló a társadalmi és szociálpolitikai juttatások 2015. évi felhasználásáról
24/2016.A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása
23/2016.A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény Szakmai Programjának módosítása
22/2016.Döntés a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda nyári zárva tartásának és a beiratkozás időpontjának meghatározásáról
21/2016.A Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról
20/2016.Döntés az Etyeki Polgármesteri Hivatal Etikai kódexének felülvizsgálatáról
19/2016.Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására (I. forduló)
18/2016.Önkormányzat 2015. évi Likviditási tervének december havi felülvizsgálata
17/2016.Beszámoló Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
16/2016.Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
15/2016.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
14/2016.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
13/2016.A 2016.01.21. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
12/2016.A 2016.01.21. soros nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
08/2016.A Közbeszerzési Bíráló Bizottság új tagjainak megválasztásáról
07/2016.A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács működési területének Etyek településre történő kiterjesztésének kezdeményezése
06/2016.A 2016.01.08. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
05/2016.A 2016.01.08. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
04/2016.Döntés Etyek Nagyközség közigazgatási területén megvalósítandó közvilágítás korszerűsítéséről
03/2016.Biatorbágy Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának egyeztetési eljárásban történő véleményezése
02/2016.A 2016.01.04. képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
01/2016.A 2016.01.04. rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról