Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

a vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól.

 

A munkavégzés helye:

2091 Etyek, Magyar u. 1.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, továbbá a szakmai munka vezetése, irányítása, felügyelete és ellenőrzése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.31.) NM rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, valamint a pénzeszközökkel való észszerű és takarékos gazdálkodás. Az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységek (család-és gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek bölcsődei ellátása, idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, tanyagondnoki szolgáltatás) megszervezése, irányítása, felügyelete.

Az intézményvezetői munkakör mellett a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat családgondozója munkakörhöz kapcsolódó feladatok teljes körű ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

 

 

Pályázati feltételek:

 • az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6. § (13) bek. alapján a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. mellékletében és az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletében szereplő, az intézmény által nyújtott bármely ellátási, szolgáltatási forma vezetőjére meghatározott, felsőfokú végzettség körébe tartozó képesítési előírások szerinti szakképzettség;
 • megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bek. alapján legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz;
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
 • a végzettséget igazoló okiratok másolata;
 • az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása;
 • a büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzést teljesíti;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 10/A. §-ban meghatározott kizáró okok;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • pályázó nyilatkozata a pályázatnak a testületi ülés nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Az elbírálást követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 15.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zólyomi Tamás polgármester nyújt a 20/449-55-51 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának formája, helye:

A pályázat megküldhető e-mailben - Etyek Nagyközség Polgármesterének címezve - a titkarsag@etyek.hu címre. Az email „tárgy” mezőjében kérjük feltüntetni „Pályázat a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény magasabb vezetői álláshelyére”.

Továbbá benyújtható személyesen, zárt borítékban, - Etyek Nagyközség Polgármesterének címezve - az Etyeki Polgármesteri Hivatalban (2091 Etyek, Körpince köz 4.). A borítékon kérjük feltüntetni „Pályázat a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény magasabb vezetői álláshelyére”.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 24.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye: