Pályázat

Etyek Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda igazgatói feladatainak ellátására.

 

A foglalkoztatotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű köznevelési foglalkoztatotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege:

 • teljes munkaidő.

Az igazgatói megbízás határozott időre

2024. augusztus 1-jétől 2029. július 31-ig, 5 évre szól.

A munkavégzés helye: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda, 2091 Etyek, Vörösmarty tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, az intézmény gazdálkodásáért, a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért. Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet végrehajtási jogszabály, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyra vonatkozó szabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (továbbiakban Púétv.) végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet, valamint a tanárbéremeléshez szükséges egyes kormányrendeleti szabályokról szóló 3/2024. (I. 18.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • A Púétv. 73.§ (2) bekezdése, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet 25-26.§-a alapján meghatározott szakképzettség,
 • Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség,
 • Legalább négy év pedagógus munkakörben, vagy heti tíz óra foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint
 • A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés;
 • A 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet 6.§-a alapján büntetlen előélet, valamint annak igazolása, hogy a Púétv. 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn vele szemben, nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé;
 • Cselekvőképesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okiratmásolatok;
 • bűnügyi nyilvántartó szerv által kiadott hatósági bizonyítvánnyal igazolni, hogy

a) büntetlen előéletű,

b) a Púétv. 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn vele szemben,

c) nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé;

 • szakmai önéletrajz;
 • vezetői program, melynek egy fejezete tartalmazza a német nemzetiségi nevelésre, hagyományőrzésre vonatkozó elképzeléseket;
 • a pályázati feltételeknek való megfelelés igazolását szolgáló dokumentummásolatok;
 • nyilatkozat arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozat, hogy a Púétv. 74. § (1)-(6) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn;
 • nyilatkozat arról, hogy a Púétv. 30.§ (3) bekezdés d) pontja alapján kéri-e a pályázati eljárás során a Nemzeti Pedagógus Kar szakmai ajánlását;
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről,
 • amennyiben a pályázatnak zárt ülésen történő tárgyalását kéri, erre irányuló kérelem.

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban 2024. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt:

     Zólyomi Tamás polgármester, a 20/449-55-51 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat megküldhető e-mailben - Etyek Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének címezve - a titkarsag@etyek.hu címre. Az e-mail tárgy mezőjében kérjük feltüntetni: „Pályázat a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda igazgatói feladatainak ellátására”.

Továbbá benyújtható személyesen, zárt borítékban - Etyek Nagyközség Polgármesterének címezve - az Etyeki Polgármesteri Hivatalban (2091 Etyek, Körpince köz 4.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda igazgatói feladatainak ellátására”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formailag és tartalmilag érvényes pályázatot benyújtók közül a vezetői megbízásról Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete - a jogszabályokban meghatározott rend szerint - dönt. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2024. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 

 

Image: 
Category: 
Layout Mode: 
With Sidebar