2. Tevékenyégre, mûködésre vonatkozó adatok
Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Adat megnevezése
Megjegyzés
Helyi rendeletek:
 
Testületi és bizottsági ülések jegyzõkönyvei:
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása
 
 
 
Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Adat megnevezése
Megjegyzés
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkezõ, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve
A közzétételi egységen belül ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként csoportosítva.
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkezõ, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
 
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
Az e közzétételi egység által összefoglalt közzétételi kötelezettségek teljesíthetõek a Ket. 164. § (1) és (2) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettségekkel együttesen, vagy az ezek alapján már közzétett adatokra hivatkozással is.
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
 
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvetõ eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítõ útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
 
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idõ
 
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidõ
 
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
A formanyomtatványok letölthetõségének biztosításával. E közzétételi kötelezettség teljesíthetõ a Ket. 164. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a KIETB 19. sz. ajánlásában foglalt közzétételi kötelezettségekkel együttesen, vagy az ezek alapján már közzétett adatokra hivatkozással is.
 
 
 
Közzétételi egység: Közszolgáltatások
Adat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésébõl finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
 
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésébõl finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
 
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésébõl finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
Amennyiben hosszabb terjedelmûek, a tájékoztatásokat önálló dokumentumban, azok, valamint az igénybevételhez használt formanyomtatványok elérhetõségének biztosításával.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésébõl finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
 
 
Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
Adat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke
 
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendõ nyilvántartásokról az 1992. évi LXIII. tv. 28. § (1) bekezdésében szereplõ adatok
 
A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyûjtött és feldolgozott adatok fajtái
 
A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyûjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
 
A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyûjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
 
 
Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
Adat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
 
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
Kiadványonkénti bontásban.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
Amennyiben a honlapról a kiadvány letölthetõ, a kiadvány elérhetõségének biztosításával.
E közzétételi kötelezettség teljesíthetõ a KIETB 19. sz. ajánlásában foglalt közzétételi kötelezettségekkel együttesen, vagy az ezek alapján már közzétett adatokra hivatkozással is.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendõ költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye
 
 
Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
Adat megnevezése
Megjegyzés
A testületi szerv döntései elõkészítésének rendje
 
A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közremûködés (véleményezés) módja
(erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
 
A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
 
 
A testületi szerv ülésének helye
(irányítószám, város, utca, házszám)
Több helyszín esetén ülésenkénti bontásban.

Általában:

2091 Etyek, Körpince köz 4.Polgármesteri Hivatal,
Tanácskozó terem.
Közmeghallgatás esetén:
Önkormányzat étterme.
 
A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel)
Az ülés jegyzõkönyve, illetve összefoglalója elérhetõségének biztosításával.
A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel)
Minden hónap utolsó csütörtöke, délután 16 óra.
Rendkivüli ülés: szükség szerint, SZMSZ-ben meghatározott módon.
A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
Az Ötv. szerint, a nyilvános ülésen bárki hallgatóságként részt vehet a testületi üléseken.
A testületi szerv üléseinek napirendje
Ülésenkénti bontásban.
A testületi szerv döntéseinek felsorolása
Ülésenkénti bontásban; a döntések elérhetõségének biztosításával.:
 
 
 
Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Adat megnevezése
Megjegyzés
A testületi szerv döntéseinek felsorolása
A döntések elérhetõségének biztosításával.
A testületi szerv döntéshozatalának dátuma
(év, hó, nap megjelöléssel)
Döntésenkénti bontásban; a megfelelõ ülés jegyzõkönyve, illetve összefoglalója elérhetõségének biztosításával.
 
A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai
 
 
 
Az Eitv. alapján közzéteendõ jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek felsorolása
 
Az Eitv. alapján közzéteendõ jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
Koncepciónkénti, illetve jogszabálytervezetenkénti bontásban.
A helyi önkormányzat képviselõ-testületének nyilvános ülésére benyújtott elõterjesztések felsorolása
Az elõterjesztések elérhetõségének biztosításával.
 
Összefoglaló a véleményezõk észrevételeirõl, és az észrevételek elutasításának indokairól
A nyilvánvalóan alaptalan észrevételek esetén az elutasítás indokairól nem kell összefoglalót készíteni.
 
Közzétételi egység: Pályázatok
Adat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása
A pályázatok szakmai leírását, eredményeit és indokolását tartalmazó dokumentumok elérhetõségének biztosításával.
E közzétételi kötelezettség teljesíthetõ a KIETB 19. sz. ajánlásában foglalt közzétételi kötelezettségekkel együttesen, vagy az ezek alapján már közzétett adatokra hivatkozással is.
 
 
 
Közzétételi egység: Közérdekû adatok igénylése – kidolgozás alatt.
Adat megnevezése
Megjegyzés
A közérdekû adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
 
A közérdekû adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
 
A közérdekû adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetõsége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
 
A közérdekû adatokkal kapcsolatos kötelezõ statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
 
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévõ közérdekû adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerzõdési feltételek
 
Azon közérdekû adatok hasznosítására irányuló szerzõdések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerzõdõ fél
 
 
Közzétételi egység: Közzétételi listák
Adat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
A közzétételt elrendelõ jogszabály megnevezésével és elérhetõvé tételével.
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
A közzétételt elrendelõ jogszabály vagy egyéb aktus megnevezésével elérhetõvé tételével.