P Á L Y Á Z A T - Á L L Á S 
Az Etyeki Polgármesteri Hivatal 
pályázatot hirdet Önkormányzati és Igazgatási Csoport, jegyzői és önkormányzati referens munkakör betöltésére.
P Á L Y Á Z A T - Á L L Á S 
Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény
- Etyek a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Etyek Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató intézmény Tanyagondnoki szolgálata Tanyagondnok munkakör betöltésére.
P Á L Y Á Z A T - Á L L Á S
Etyek Polgármesteri Hivatal 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet Etyek Polgármesteri Hivatal Jegyző munkakör betöltésére.
P Á L Y Á Z A T - Á L L Á S
Az Etyeki Polgármesteri Hivatal 
pályázatot hirdet Pénzügyi Csoport, adóügyi ügyintézői munkakör betöltésére.
P Á L Y Á Z A T - Á L L Á S
Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény
 a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény Család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítő munkakör betöltésére.

 

M E G H Í V Ó
Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február. 20. napján, 16:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében (2091 Etyek, Körpince köz 4.) tartandó rendkívüli ülésére.
M E G H Í V Ó
Etyek Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottsága
2020. február 19. napján (szerdán) 17:00 órakor, Etyek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, (2091 Etyek, Körpince köz 4.)  kezdődő, rendes, nyílt ülésére.
ME G H Í V Ó 
ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, SPORT, SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA 2020. február 18. napján 17 órakor, a Polgármesteri Hivatal (2091 Etyek, Körpince köz 4.) rendes, nyílt ülésére.
M E G H Í V Ó
Etyek Nagyközség Önkormányzatának Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2020. február 17-én, hétfőn, 17:00 órakor, az Etyeki Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében (2091, Etyek, Körpince köz 4.) rendes, nyílt ülésére.
HÍRDETMÉNY- ÁRAMSZÜNET
Tájékoztatjuk, hogy 2020.03.09.-én 08:30 - 15:00 között Etyek településen áramszünet lesz

A meghirdetett áramszünet oka: Új hálózat építése miatt
Érintett utcák, szakaszok:
Szőlőskert u. végig, 
Sánc u. végig, 
Szél u. végig, 
Tó u. végig, 
Német u. végig, Vörösmarty u. végig, Körpince u. végig, Magyar u. végig
Szabadföld u. végig, Szolgálati lakások, 
CBA, 
Posta
HÍRDETMÉNY- ÁRAMSZÜNET
Tájékoztatjuk, hogy 2020.03.04.-én 09:00-13:00 között Etyek településen áramszünet lesz

A meghirdetett áramszünet oka: Szolgáltatásunk minőségének javítása
Érintett utcák, szakaszok: Hősök tere egyes részein
P Á L Y Á Z A T - Népi Építészeti Program
országos pályázati lehetőség védett épületek helyreállításának szakmai előkészítésére /későbbiekben majd a kivitelezésre is/
TÁJÉKOZTATÓ - ÓVODAI FELVÉTELI ELJÁRÁS
Tisztelt Etyeki Szülők!
Az óvodai felvételi eljárással kapcsolatosan tájékoztatom a szülőket arról, hogy Etyek Nagyközség Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak eleget téve, lehetőség szerint valamennyi kérelmet benyújtó család számára biztosítja a 3-6 éves korú gyermekek óvodai elhelyezését.
Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
FELHÍVÁS - SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓKNAK
 
Felhívjuk a Tisztelt Vállalkozások figyelmét, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely –üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X.20.) Korm.rendelet 16.§.(1) bekezdése alapján, a magánszálláshelyet, valamint az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a fogadott vendégek száma, és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számára vonatkozóan.
 
TÁLÉYKOZTATÓ - IDEGENFORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSRÓL
 
Tisztelt Szállásadók!
 
Etyek Nagyközség Képviselő-testülete 2019. november 27. napján 18/2019 (XI.28) önkormányzati rendeletében döntött az idegenforgalmi adó mértékének növeléséről. A rendeletmódosítás az idegenforgalmi adót a 270 Ft/fő/vendégéjszaka adómértékről 2020. január 1. napjától 400 Ft/fő/vendégéjszaka mértékre módosította.
 
Tisztelettel,
 
Dr. Révész Zoltán
aljegyző
 
TÁJÉKOZTATÁS - KÖRNYEZETI ZAJ
  
A környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Kormányrendelet értelmében a rendeletben meghatározott éves forgalomnagyságot meghaladó közlekedési létesítményekre stratégiai zajtérképet és zajcsökkentési intézkedési tervet kell készíteni és rendszeres időközönként felülvizsgálni. A közlekedésért felelős miniszter kijelölése alapján a fő közlekedési létesítmények közül a nagyforgalmú vasutak (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) és a nagyforgalmú közutak (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) stratégiai zajtérképeinek és intézkedési terveinek elkészítését és felülvizsgálatát a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) végzi. A KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. elkészítette a nagyforgalmú közutakra és a nagyforgalmú vasutakra vonatkozó intézkedési tervek tervezetét (intézkedési tervjavaslat).
HATÁROZAT - SERTÉS PESTIS
A Fejér Megyei Kormányhivatal élelm iszerlánc-biztonsági és állategészségügyi elsőfokú hatósági jogkörében eljáró Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi Osztálya az Országos Főállatorvos ÉFHÁT/264/20 19 iktatószámú iratára tekintettel:
07-403150-510 07-403160-512 07-403260-510 07-404250-512 07-404550-511  
07-404560-511 07-405450-510 07-405550-51 1 07-405650-511 07-406450-401 07-407050-510

kódszámú vadgazdálkodási egységek teljes ter ületét afrikai sertéspestissel fertőzött területnek nyilvánítom és a Fejér Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala által biztosítandó hatósági megfigyelés alá helyezem a sertéstartó telepeket

TÁJÉKOZTATÁS - Bursa Hungarica
A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2020. ÉVI FORDULÓJÁRÓL
TÁJÉKOZTATÓ - SZÁLLÁSHELY ELLENŐRZÉSI TERV
Etyek Nagyközség Önkormányzat Jegyzője,
 mint I. fokú kereskedelmi és ipari hatóságnak a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet végzőkre vonatkozó 2020. évi hatósági ellenőrzési terve.
F E L H Í V Á S - Sertéstartók figyelmébe!
A nyári, őszi mezőgazdasági munkálatokra tekintettel felhívom a sertéstartó gazdák figyelmét, hogy a vaddisznóban előforduló afrikai sertéspestis megbetegedések miatt fokozott figyelmet kell fordítania házi sertésállománya védelmére. A fertőzött vaddisznóval való érintkezés lehetősége miatt a mezőgazdasági területek, az onnan származó termékek óriási veszélyt jelentenek, jelenthetnek sertéseinkre.
H I R D E T M É N Y - település fejlesztés
Elfogadásra kerültek Etyek új településfejlesztési és településrendezési eszközei

A képviselő-testület 2019. július 2-i ülésén elfogadásra került Etyek nagyközség új településfejlesztési koncepciója, településszerkezeti terve és helyi építés szabályzata.
Az elfogadott dokumentumok itt elérhetőek.
 

HIRDETMÉNY - Helyi Építési Szabályzatának módosítása
Etyek Nagyközség helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének  módosítása a 945/3 hrsz-ú földrészletre vonatkozóan. Településrendezési eszköz tervezete,  partnerségi egyeztetésre összeállított dokumentáció 
H I R D E T M É N Y - Kút engedély
2020. december 31-ig bírság megfizetése nélkül be lehet jelenteni az engedély nélküli kutakat

2018. december 20-án kihirdetésre került egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény, mely szerint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.”
 
A kormányzati szándék szerint külön eljárásrend kerül kialakításra 2019. tavaszáig a engedélyezés lefolytatására.
 

tuz

TÁJÉKOZTATÁS - Kerti hulladékok égetése

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy az Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testület 12/2009. (VI.25.) számú rendelete alapján a kerti hulladékok égetése március 1. és április 30. közötti, valamint szeptember 1. és november 30. közötti időszakban, hétköznap hetente kétszer, keddi és pénteki napokon 9 és 18 óra közötti időszakban történhetett!

 

Hétvégén és ünnepnapokon az égetés szigorúan TILOS!