Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

Az ügy leírása

A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú nyomtatványon kell bejelenteni. A jegyző a bejelentésről nyilvántartást vezet, amely nyilvános. A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását valamint az üzlet megszűnését megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Vonatkozó jogszabályok
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
 • 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
 • 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről,
 • 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet a bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről
Eljáró szervezeti egység

Etyeki Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Csoport
Ügyintéző: Porkoláb Éva tel: 06 22 353 698

Illetékességi terület

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, közterületi értékesítés, közvetlen értékesítés, esetében: Etyek közigazgatási területén végzett kereskedelmi tevékenységek.
Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében: etyeki székhellyel rendelkező vállalkozások.

A bejelentés kötelező tartalma

A bejelentést a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet A) pontjának megfelelő adatokkal kell kitölteni.

A bejelentés benyújtásának a módja

A 2018. január 1-jén hatályba lépett jogszabályi változások alapján az  Etyeki Polgármesteri Hivatal ún. „elektronikus ügyintézést biztosító szerv”. Ennek értelmében a Hivatal a feladat-és hatáskörébe tartozó ügyeit –bizonyos kivételekkel –elektronikus úton intézi,  illetve  a kérelemre induló ügyek a Hivatalnál elektronikus úton (azaz –ahol nem kizárt –személyes megjelenés, illetve levélpostai szolgáltatás igénybevétele nélkül is) intézhetőek. Ezekben az ügyekben az ügyféli oldalonlévő jogalanyokat szintén kötelezia jogszabály. Így a Hivatalnál elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, illetve ügyfél jogi képviselője. Vagyis –jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –nem mindenki köteles hivatalos ügyeit a Hivatalnál  elektronikus  úton  intézni;  de aki  nem  köteles,  az  is  választhatja azt,  ha feltételeinek  megfelelnek  (különösen:  elektronikus  azonosíthatóság  és  kapcsolattartási képesség).

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/
https://ugyfelkapu.gov.hu/
https://ekozig.mo.hu/
https://epapir.gov.hu/

Etyek Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:
Rövid elnevezés PMHETYEK, KRID:602008329
A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Csatolandó mellékletek
 • nem a kérelmező tulajdonában levő üzlet esetén az üzlet használatának jogcímét igazoló okirat,
 • haszonélvezet esetén, ha nem a haszonélvező a kérelmező, a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 • tulajdonközösség esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
 • az eljárási illeték megfizetését igazoló banki visszaigazolás
Hivatalból beszerzendő mellékletek

Az üzletnek helyet adó ingatlan tulajdoni lapja.

Az eljárás illetéke

3.000 Ft
Etyek Nagyközség Önkormányzat Illetékbeszedési számlaszámra: 12001008-00113461-00100009
Kérem, hogy az átutalás közleményrovatában jelölje meg:   az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, valamint az ügy típusát.

Az irat benyújtására nyitva álló határidő

A tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani.

Kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése esetén továbbra is be kell mutatni a Vásárlók könyvét hitelesítés céljából.

Ügyintézési határidő
 • igazolás kiállítása: 8 nap
 • nyilvántartásba vétel:15 nap
I. fokon döntést hozó szerv

Etyek Nagyközség Önkormányzat Jegyzője

II. fokon döntést hozó szerv

Fejér Megyei Kormányhivatal