Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

 

Ügytípus megnevezése

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

Az ügy leírása:

A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú nyomtatványon kell bejelenteni. A jegyző a bejelentésről nyilvántartást vezet, amely nyilvános. A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását valamint az üzlet megszűnését megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Az eljárás jogi alapja:

 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
 • 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
 • 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről,
 • 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet a bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről.

Eljáró szervezeti egység:

Etyeki Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Csoport

 

Illetékességi terület:

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, közterületi értékesítés, közvetlen értékesítés,bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység, vásáron vagy piacon folytatott  kereskedelmi tevékenységek esetében.

 Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében: etyeki székhellyel rendelkező vállalkozások.

A bejelentés kötelező tartalma:

A bejelentést a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet A) pontjának megfelelő adatokkal kell kitölteni.

A bejelentés benyújtásának a módja:

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak: 

Elektronikus elérhetőség:

Etyeki Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

Rövid elnevezés PMHETYEK, KRID:602008329

A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

Csatolandó mellékletek:

 • nem a kérelmező tulajdonában levő üzlet esetén az üzlet használatának jogcímét igazoló okirat,
 • haszonélvezet esetén, ha nem a haszonélvező a kérelmező, a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 • tulajdonközösség esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
 • adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátóüzlet esetében, nyilatkozat arról, hogy rendelkeznek a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására alkalmas vendéglátó szoftverrel

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

Az üzlet tulajdoni lapja

Az eljárás illetéke,

illetékmentes

   

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:

A tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani.

Kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése esetén továbbra is be kell mutatni a Vásárlók könyvét hitelesítés céljából.

Ügyintézési határidő:

igazolás kiállítása: 8 nap, nyilvántartásba vétel:15 nap

I. fokon döntést hozó szerv:

Etyek Nagyközség Önkormányzat Jegyzője

II. fokon döntést hozó szerv:

Fejér Megyei Kormányhivatal