Felhívás és tájékoztatás a településképi rendelet módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetésről
Ezennel értesítem a Tisztelt érintett Lakosságot, illetve a partnerségi véleményezésre vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti Partnereket, hogy a településkép védelméről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása szükséges felsőbb szintű jogszabályi előírás megváltozása okán.
A tervezett módosítás egy elemet érint. Jelenleg a polgármester folytatja le a településképi véleményezési eljárást, a településképi bejelentési eljárást és a településképi kötelezési eljárást. A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény kivezette azt az Mötv.-vel összhangban nem álló szabályt, miszerint önkormányzati hatósági ügyet közvetlenül a polgármesterre és nem testületre telepített a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.). Ennek megfelelően ezen hatáskör-átruházásról rendelkezni szükséges a településképi rendeletben. A módosítás tervezetét jelen felhíváshoz mellékelem. A Tktv. 16/C.§ (2) bekezdése értelmében a hatáskör módosításról a képviselő-testületnek 2021. október 31. napjáig kell gondoskodnia.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (6) d) pontja, valamint 43/A.§ (6) bekezdése értemében a munkaközi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával és az elkészült tervezetnek az önkormányzat honlapján való közzétételével történik.
A tervezettel kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a települési arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítéséhez, módosításához a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő egyeztetés részletes szabályairól szóló 22/2017. (XI.17.) önkormányzati rendeletében meghatározott Partnerek élhetnek:
 • Etyeken lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy,
 • Etyeken székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
 • Etyeken székhellyel rendelkező civil szervet,
 • Etyeken működő egyház,
 • a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezet
 • Etyeken székhellyel rendelkező érdekképviseleti szervezet 
A tervezett módosítással kapcsolatban
 
LAKOSSÁGI FÓRUM
 
kerül megtartásra 2021. október 18-án, hétfőn 18:00 órakor az Látogatóközpontban (2091 Etyek, Ötház u. 4).
 
Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a fenti időszakban, kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a lakossági fórumon, vagy 2021. október 26-ig a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet ( , Etyeki Polgármesteri Hivatal 2091 Etyek Körpince köz 4.)
 
A fenti kötelező egyeztetést követően bemutatásra kerülnek új bölcsődénk kiviteli tervei a kedves érdeklődőknek!

Etyek, 2021. október 8.
Tisztelettel,
Zólyomi Tamás
polgármester
 

M U S T G Á Z !
A szüreti időszak kezdetével a borospincék veszélye!
A szüreti időszak kezdetén az esetleges balesetek megelőzése érdekében fontos figyelmeztetni a lakosságot a must erjedésének veszélyeire. A mustgáz a must erjedése során felszabaduló szén-dioxid. Ez a gáz színtelen, szagtalan, a levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb, zárt helyiségekben, a levegőt kiszorítva, a föld közelében terül el. Nagyobb koncentráció belégzése oxigénhiányos állapotot okozhat, ami kihat a központi idegrendszer működésére. Ennek jelei szédülés, hányinger, álmosság, mentális zavar és eszméletvesztés. Nagyon fontos ilyenkor a borospincét üzemeltetők odafigyelése, mivel a szén-dioxid a borkészítés folyamata során, erjedés közben szabadul fel olyan mennyiségben, hogy az gondot tud okozni.

Pályázati felhívás
Etyek Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. {111.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot  felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok és felsőoktatási hallgatók számára.

Felhívás és tájékoztatás a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetésről
 
Ezennel értesítem a Tisztelt érintett Lakosságot, illetve a partnerségi véleményezésre vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti Partnereket, hogy Önkormányzatunk módosítani kívánja a településszerkezeti tervet, helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet az új Vereb – Vál – Gyúró – Etyek összekötő út nyomvonalát érintően.
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (6) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök módosítása a Korm. rendelet 42. §-ában foglaltak szerinti tárgyalásos eljárás keretén belül történik.
 
A tervdokumentáció 2021. szeptember 21. napjától megtekinthető Etyek Nagyközség honlapján. Partnerségi véleményezésre összeállított tervdokumentáció
 
A tervdokumentációval kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a települési arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítéséhez, módosításához a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő egyeztetés részletes szabályairól szóló 22/2017. (XI.17.) önkormányzati rendeletében meghatározott Partnerek élhetnek:

 • Etyeken lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy,
 • Etyeken székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
 • Etyeken székhellyel rendelkező civil szervet,
 • Etyeken működő egyház,
 • a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezet
 • Etyeken székhellyel rendelkező érdekképviseleti szervezet

 
A tervezett módosítással kapcsolatban
 
LAKOSSÁGI FÓRUM
 
kerül megtartásra 2021. szeptember 30-án csütörtökön 18:00 órakor az Látogatóközpontban.
 
Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a fenti időszakban, kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a lakossági fórumon, vagy 2021. október 10-ig a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet ( , Etyeki Polgármesteri Hivatal 2091 Etyek Körpince köz 4.)
 
Etyek, 2021. szeptember 20.

                                                                                                              
Zólyomi Tamás
polgármester

Tisztelt Etyekiek!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kelet-Európa irányából érkezö és hazánkban 2018 áprilisában vaddisznókban megjelenö afrikai sertéspestis betegség természetes úton történő terjedésével újabb területek váltak érintetté. Fejér megye már korábban fertőzötté nyilvánított területének szélén is megállapításra került elhullott vaddisznóban a betegség. A betegség az ASP vaddisznókban való természetes terjedésével kerülhetett át Komárom-Esztergom megye szigorúan korlátozott területéről.

Felhívás Kereskedők részére!
Tisztelt Kereskedők!

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet hatályos változása szerint, a nyitvatartási idő hosszabb ideig, de legalább egy hétig fennálló változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. A nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása esetén bejelentési kötelezettség nem terheli a kereskedőt. A nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása a nyilvántartásban feltüntetett nyitvatartási időnél csak rövidebb lehet. A kereskedő a nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változásáról a nyitvatartási idő kifüggesztésével köteles tájékoztatni a vásárlót.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Tisztelt etyeki, gyúrói, váli és verebi lakosok!
A Vereb-Vál-Gyúró-Etyek útelem tervezett nyomvonalának kialakításával kapcsolatban rengeteg visszajelzést kaptunk Önöktől. Ezúton is mindenkinek köszönjük, hogy időt és fáradságot nem kímélve megosztotta velünk véleményét. Kétségtelen, hogy ezen észrevételek nagy része megfogalmaz számos  hasznos és építő gondolatot. De miként az ilyen esetekben történni szokott, érkeztek hozzánk olyan vélemények is, melyek már nehezebben értelmezhetők a józan ész határain belül.

Tájékoztató a Vál–Vereb–Gyúró–Etyek összekötő útról

Jelen állapotban az érintett települések között nincs közvetlen szilárd burkolatú közúti kapcsolat. A Magyar Közút Nzrt-nél az érintett önkormányzatokkal egyeztetett módon először 2000-ben jelenik meg ezen közúthálózatfejlesztési igény. A térség fejlesztési tervei, köztük kiemelten a Pannónia szíve program,  2015-ben ismételten felkarolja.

Tovább
Vereb–Vál–Gyúró–Etyek új úthálózati elem tanulmánytervének bemutatása

Tisztelt Etyekiek!
 
Elkészült a Vereb–Vál–Gyúró–Etyek új úthálózati elem tanulmányterve. A mellékelt tanulmánytervben bemutatott nyomvonalváltozatra 2021. május 5. és 2021. május 15-e között várjuk észrevételeiket, javaslataikat!
Kérem Önöket, hogy kérdéseiket, javaslataikat, észrevételeiket írásban az e-mail címre, vagy postai úton a 2091 Etyek, Körpince köz 4. címre megküldve tegyék meg a pontos és szakszerű válaszok megadása érdekében.
Minden megküldött észrevételre rövid időn belül választ fogunk adni.

 
Köszönettel,
 
Zólyomi Tamás
polgármester

Tájékoztatás kóborló állatok bejelentéséről
 
Megkérjük a tisztelt etyeki lakosokat, hogy a település közterületén gazdátlan, kóbor állat bejelentése esetén a helyi gyepmestert hívják az alábbi telefonszámon:
06 30 390 1045
 

ISMÉTELT FELHÍVÁS!

Tisztelt Vendéglátóhely Üzemeltető!

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.)Korm. rendelet 31. §-a értelmében a 2021. január 1-jéig bejelentett, már működő vendéglátó üzletek üzemeltetői kötelesek legkésőbb 2021. március 31-ig bejelenteni a jegyzőnek, hogy mely típusú vendéglátóhelyet üzemeltetnek. A fentiekre való tekintettel kérjük, hogy a mellékelt nyilatkozatot töltse ki, majd legkésőbb 2021. március 31. napjáig elektronikus úton, e-papír alkalmazással (https://epapir.gov.hu) juttassa vissza hivatalunkba.
Azok az üzemeltetők, akik 2021. 03. 31-ig nyilatkozati kötelezettségüknek nem tettek eleget,  2021.04.16. napjáig a fentiekben megjelölt módon kötelesek azt megtenni. A benyújtás elmaradása bírság kiszabását vonhatja maga után.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT ZÖLDHULLADÉKKAL KAPCSOLATOS
TERVEZETT INTÉZKEDÉSEIRŐL

 
Etyek Nagyközség Önkormányzata tervezi, hogy ingyenesen elérhető komposztáló edényzettel támogatja a házi komposztálást azért, hogy tegyünk együtt a környezetünk és egészségünk védelméért! Amennyiben Ön is szeretne kertjébe ingyenes komposztálóedényt, akkor jelezze igényét a  e-mail címre!
Zöldhulladék elszállítása: A Depónia Kft. díjmentesen 8 db zöldhulladék elszállítására jogosító matricát juttatott el minden hulladékszállítási szerződéssel rendelkező ügyfél részére, mely 2021. évben használható fel.
Égetés: A jogszabályok előírásaira figyelemmel Önkormányzatunk a háztartásokban keletkező zöldhulladék elégetése érdekében a veszélyhelyzeti intézkedések hatályának végéig tartó hatállyal rendeletet alkot a kerti hulladékok nyílt téri égetéséről, melynek alapján 2021. május 23-ig a kerti hulladékok nyílt téren elégethetők lesznek. 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest – Balaton kerékpáros útvonal Budapest – Etyek 16+578 – 20+999 km sz. közötti szakaszának megépítése
A beruházó NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a Colas Út Építőipari Zrt. kivitelezésében valósul meg a Budapest –Balaton kerékpáros útvonal, Budapest – Etyek közötti szakasza a 16+578 – 20+999 km szelvények között.

H I R D E T M É N Y - AZ ETYEKI HELYI TERMELŐI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL

Az Etyeki Helyi Termelői Piac működtetésének legfőbb szándéka a helyi és környékbeli kistermelők, őstermelők minőségi termékei piaci lehetőségeinek bővítése, valamint a piac vonzáskörzetében élők jó minőségű, hazai agrártermékekhez juttatása elérhető árakon.

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató
 
Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az Önök számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.

A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó, kommunális adó, telekadó, építményadó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.

Az oldal tetejére