Bejelentés - köteles termelő és szolgáltató tevékenység

Az ügy leírása

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó termelő- és szolgáltató tevékenység – a határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével - csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben, vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben folytatható. A tevékenység végzése csak jogerős telepengedély birtokában kezdhető meg.
Az eredetileg telepengedély-köteles tevékenységek akkor válnak bejelentés-kötelessé:

 • ha a tevékenységet külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen kívánják végezni, valamint
 • nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi véglegessé vált használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

A jegyző a telepengedély iránti kérelem beérkezését követően köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. A jegyző a telepengedélyt akkor adja ki, ha a szakhatósági hozzájárulások és az építési szabályzat alapján megállapítja, hogy a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A jegyző a telepengedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról határozatban dönt. A telepengedély megadását követően telepengedély-köteles tevékenységet nyilvántartásba veszi, az arról vezetett nyilvántartás nyilvános. A tevékenység végzője az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban valamint az ipari tevékenység megszűnését a megszűnést követően haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek

Vonatkozó jogszabályok
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 2016. törvény CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
 • 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
 • 35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról
 • 16/2012. (IV. 13.) BM rendelet az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
 • 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról
Eljáró szervezeti egység

Etyeki Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Csoport
Ügyintéző: Porkoláb Éva tel.: 06 22 353 698

Illetékességi terület

Etyek közigazgatási területén lévő, illetve létesítendő telep

A kérelem kötelező tartalma

A kérelmet 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 4. számú mellékletnek megfelelő adatokkal kell kitölteni.

Hivatalból beszerzendő mellékletek

A telep, valamint a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanok tulajdoni lapja.

Az eljárás illetéke

5.000 Ft,
Etyek Nagyközség Önkormányzat Illeték beszedési számlaszámra: 12001008-00113461-00100009
Kérem, hogy az átutalás közleményrovatában jelölje meg: az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, valamint az ügy típusát.
A befizetés igazolását a kérelemhez csatolni kell!

A bejelentés benyújtásának a módja


A 2018. január 1-jén hatályba lépett jogszabályi változások alapján az Etyeki Polgármesteri Hivatal ún. „elektronikus ügyintézést biztosító szerv”. Ennek értelmében a Hivatal a feladat-és hatáskörébe tartozó ügyeit –bizonyos kivételekkel –elektronikus úton intézi,  illetve  a kérelemre induló ügyek a Hivatalnál elektronikus úton (azaz –ahol nem kizárt –személyes megjelenés, illetve levélpostai szolgáltatás igénybevétele nélkül is) intézhetőek. Ezekben az ügyekben az ügyféli oldalonlévő jogalanyokat szintén kötelezia jogszabály. Így a Hivatalnál elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, illetve ügyfél jogi képviselője. Vagyis –jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –nem mindenki köteles hivatalos ügyeit a Hivatalnál  elektronikus  úton  intézni;  de aki  nem  köteles,  az  is  választhatja azt,  ha feltételeinek  megfelelnek  (különösen:  elektronikus  azonosíthatóság  és  kapcsolattartási képesség).

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/
https://ugyfelkapu.gov.hu/
https://ekozig.mo.hu/
https://epapir.gov.hu/

Etyek Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:
Rövid elnevezés PMHETYEK, KRID:602008329
A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Az irat benyújtására nyitva álló határidő

A tevékenység megkezdését megelőzően.

Ügyintézési határidő

30 nap

I. fokon döntést hozó szerv

Etyek Nagyközség  Önkormányzat Jegyzője

II. fokon döntést hozó szerv

Fejér Megyei Kormányhivatal

Telepengedély-köteles tevékenységek (2. melléklet az 57/2013. (II. 28.) Kormányrendelethez)
 • acélcsőgyártás
 • alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium-oxid) gyártása
 • dohánytermék gyártása
 • egyéb gumitermék gyártása
 • égetett agyag építőanyag gyártása
 • festék, bevonóanyag gyártása
 • fémalakítás, porkohászat
 • fémfelület-kezelés
 • fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek
 • gumiabroncs, gumitömlő gyártása
 • habarcsgyártás
 • kőolaj-feldolgozás
 • máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása
 • mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolás
 • mész-, gipszgyártás
 • műanyag építőanyag gyártása
 • műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
 • műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása
 • nemesfémgyártás
 • papír csomagolóeszköz gyártása
 • papírgyártás
 • ólom, cink, ón gyártása
 • ragasztószergyártás
 • rézgyártás
 • szálerősítésű cement gyártása
 • szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
 • tapétagyártás
 • tisztítószer gyártása
 • vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
 • vegyi szál gyártása
 • nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása
 • veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása