Hagyatéki eljárás

 

Ügytípus megnevezése

Hagyatéki ügyek

Az ügy leírása:

A hagyatéki eljárás a halálesetről szóló értesítés megérkezését követően hivatalból indul. Azt a hozzátartozót értesítjük, akinek neve, címe a halottvizsgálati bizonyítványon szerepel. Ha az elhunyt nevén ingó- és/vagy ingatlanvagyon maradt, vagy önkormányzati lakás bérlője volt, hagyatéki leltár felvételére kerül sor. A hagyatéki leltár – mellékleteivel - átadásra kerül a közjegyzőnek, aki kitűzi a hagyatéki tárgyalás napját, amelyről valamennyi öröklésben érdekelt személyt értesít. A hagyatékot a közjegyző adja át.

Ha a hagyatéki eljárás befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen vagyontárgy, póthagyatéki eljárásnak van helye. A póthagyatéki eljárásra a hagyatéki eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Leltározni kell:

 • belföldön fekvő ingatlant
 • belföldön cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedést 
 • lajstromozott vagyontárgyat, valamint
 • az ingó vagyont, ha értéke a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket meghaladja

Az eljárás jogi alapja:

 • 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékről
 • 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

Eljáró szervezeti egység:

Etyeki Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Csoport

Ügyintéző: Porkoláb Éva tel.: 06 22 353 698

Illetékességi terület:

Az elhunyt utolsó állandó belföldi lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye)

Az eljárás indulása:

Hivatalból:

 • a halottvizsgálati bizonyítvány alapján
 • halottvizsgálati bizonyítvány hiányában a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzés alapján
 • az ingatlanügyi hatóság bejelentése alapján

Bejelentés alapján:

 • olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik, az örökhagyó haláláról értesül.

Csatolandó mellékletek:

A hozzátartozó részére a hivatal által kiküldött értesítés részletes tájékoztatást nyújt a szükséges iratokról, amelyek bemutatása nélkül a hagyatéki leltár nem vehető fel.

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

A hagyaték tárgyát képező ingatlanok tulajdoni lapja, adó- és értékbizonyítvány.

Az eljárás illetéke:

Illetékmentes.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

-

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:

-

Ügyintézési határidő:

A hagyatéki leltárt 30 napon belül kell elkészíteni.

E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról, vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről, okiratból tudomást szerez.

Döntéshozatal:

Az ügyben érdemi döntés nem születik.

 • hagyaték esetében az ügyben keletkezett iratok átadásra kerülnek a közjegyzőnek

      Etyek település esetében az eljáró közjegyző: Dr. Szarvas Erika

      (2060 Bicske, Szt. István út 84.)

 • hagyaték hiányában az iratanyag eljárást megszüntető végzés meghozatala után irattárazásra kerül.