Működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység

Az ügy leírása

A kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére működési engedélyt kell kérni. A tevékenységet kizárólag jogerős működési engedély birtokában lehet megkezdeni. A jegyző - a kereskedő kérelmére - a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. Amennyiben a kereskedő a helyszíni szemle megtartását nem kérte, úgy a jegyző állásfoglalás céljából – hivatalból - keresi meg az érintett szakhatóságokat. A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi, amely nyilvános. A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül - a működési engedély kiadásáról szóló igazolás egyidejű leadásával - be kell jelenteni a jegyzőnek.

Az eljárás jogi alapja:
  • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
  • 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
  • 210/2009 (IX. 29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
  • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

Eljáró szervezeti egység

Etyeki Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Csoport
Ügyintéző: Porkoláb Éva tel.: 06 22 353 698

Illetékességi terület

Etyek közigazgatási területén lévő vagy létesítendő üzletek.


A kérelem kötelező tartalma

A kérelmet a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet B) pontjának megfelelő adatokkal kell kitölteni.

Csatolandó mellékletek
  • nem a kérelmező tulajdonában levő üzlet esetén az üzlet használatának jogcímét igazoló okirat,
  • haszonélvezet esetén, ha nem a haszonélvező a kérelmező, a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
  • tulajdonközösség esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Hivatalból beszerzendő mellékletek
  • az üzlet, valamint az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanok tulajdoni lapja, meglévő
  • szakhatósági állásfoglalások.

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetékmentes.


A bejelentés benyújtásának a módja

A 2018. január 1-jén hatályba lépett jogszabályi változások alapján az Etyeki Polgármesteri Hivatal ún. „elektronikus ügyintézést biztosító szerv”. Ennek értelmében a Hivatal a feladat-és hatáskörébe tartozó ügyeit –bizonyos kivételekkel –elektronikus úton intézi,  illetve  a kérelemre induló ügyek a Hivatalnál elektronikus úton (azaz –ahol nem kizárt –személyes megjelenés, illetve levélpostai szolgáltatás igénybevétele nélkül is) intézhetőek. Ezekben az ügyekben az ügyféli oldalonlévő jogalanyokat szintén kötelezia jogszabály. Így a Hivatalnál elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, illetve ügyfél jogi képviselője. Vagyis –jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –nem mindenki köteles hivatalos ügyeit a Hivatalnál  elektronikus  úton  intézni;  de aki  nem  köteles,  az  is  választhatja azt,  ha feltételeinek  megfelelnek  (különösen:  elektronikus  azonosíthatóság  és  kapcsolattartási képesség).

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/
https://ugyfelkapu.gov.hu/
https://ekozig.mo.hu/
https://epapir.gov.hu/

Etyek Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:
Rövid elnevezés PMHETYEK, KRID:602008329
A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Az irat benyújtására nyitva álló határidő

A tevékenység megkezdését megelőzően
Kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése esetén továbbra is be kell mutatni a Vásárlók könyvét hitelesítés céljából.

Ügyintézési határidő

25 nap

I. fokon döntést hozó szerv

Etyek Nagyközség Önkormányzat Jegyzője

II. fokon döntést hozó szerv

Fejér Megyei Kormányhivatal