Működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység

 

Ügytípus megnevezése

Működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység

Az ügy leírása:

A kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére működési engedélyt kell kérni. A tevékenységet kizárólag jogerős működési engedély birtokában lehet megkezdeni. A jegyző - a kereskedő kérelmére - a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. Amennyiben a kereskedő a helyszíni szemle megtartását nem kérte, úgy a jegyző állásfoglalás céljából – hivatalból - keresi meg az érintett szakhatóságokat. A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi, amely nyilvános. A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül - a működési engedély kiadásáról szóló igazolás egyidejű leadásával - be kell jelenteni a jegyzőnek.

Az eljárás jogi alapja:

  • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
  • 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
  • 210/2009 (IX. 29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
  • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

Eljáró szervezeti egység:

Etyeki Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Csoport

Ügyintéző: Porkoláb Éva tel.: 06 22 353 698

Illetékességi terület:

Etyek közigazgatási területén lévő vagy létesítendő üzletek.

A kérelem kötelező tartalma:

A kérelmet a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet B) pontjának megfelelő adatokkal kell kitölteni.

Csatolandó mellékletek:

  • nem a kérelmező tulajdonában levő üzlet esetén az üzlet használatának jogcímét igazoló okirat,
  • haszonélvezet esetén, ha nem a haszonélvező a kérelmező, a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
  • tulajdonközösség esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

  • az üzlet, valamint az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanok tulajdoni lapja,
  • szakhatósági állásfoglalások.

Az eljárás illetéke:

Illetékmentes

A bejelentés benyújtásának a módja:

Elektronikusan, cégkapun keresztül

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak: 

Elektronikus elérhetőség:

Etyeki Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

Rövid elnevezés PMHETYEK, KRID:602008329

A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:

A tevékenység megkezdését megelőzően

Kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése esetén továbbra is be kell mutatni a Vásárlók könyvét hitelesítés céljából.

Ügyintézési határidő:

25 nap

I. fokon döntést hozó szerv:

Etyek Nagyközség Önkormányzat Jegyzője

II. fokon döntést hozó szerv:

Fejér Megyei Kormányhivatal