Rendkívüli települési támogatás

Az ügy leírása

A támogatás annak állapítható meg, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, amelyből adódóan önmaga illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadásai miatt anyagi segítségre szorul.

A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen:

a) családot ért elemi kár (többek között: szél, belvíz, árvíz, tűz, robbanás vagy hó okozta kár),
b) kérelmező vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó bűncselekmény sértettjévé vált,
c) ha a kérelmező, vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó a kérelem beadását megelőző egy éven belül legalább két alkalommal alkalmanként három napot meghaladó kórházi fekvőbeteg ellátásban részesült,
d) önhibáján kívül létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és ebből adódóan alkalmanként jelentkező többletkiadása keletkezik,
e) kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozó halála.

A rendkívüli települési támogatás annak állapítható meg:
a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb    összegének 150 %-át (42.750,- Ft-ot)
b) egyedülálló kérelmező, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetében, vagy ha a családban magasabb összegű  családi pótlékkal rendelkező személy él, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000,- Ft-ot)
és létfenntartása veszélyeztetett.
Közeli hozzátartozó halála esetén a rendkívüli települési támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje az elhunyt közeli hozzátartozó halálának időpontját követő 60 nap. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A rendkívüli települési támogatás mértéke
a) a családot ért elemi kár esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 300 %-a, 85.500,- Ft
b) ha a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó bűncselekmény sértettjévé vált vagy  ha kérelmező kórházi fekvőbeteg ellátásban részesült, legfeljebb 10.000,- Ft,
c) ha a kérelmező önhibáján kívül került létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe, legfeljebb 10.000,- Ft,
d) közös háztartásban élő közeli hozzátartozó estén a kérelmező által benyújtott és a Hivatal által elfogadott temetési számlák 10 %-a, maximum 20.000,- Ft.

 

Az eljárás jogi alapja

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
63/2006 (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
29/1993 (II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, a köztemetésről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Eljáró szervezeti egység:    Etyeki Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Csoport
Ügyintéző: Juranovics Eszter
tel.: 06-22/353-633 108. mell.

Illetékességi terület

Etyek Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területe

A kérelem kötelező tartalma

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, a köztemetésről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 1. sz. melléklete

A bejelentés benyújtásának a módja

Személyesen, postán vagy elektronikusan.

Tájékoztató elektronikus ügyintézésről

A 2018. január 1-jén hatályba lépett jogszabályi változások alapján  az Etyeki Polgármesteri Hivatal ún. ?elektronikus ügyintézést biztosító szerv?. Ennek értelmében a Hivatal a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeit ? bizonyos kivételekkel ? elektronikus úton intézi, illetve a kérelemre induló ügyek a Hivatalnál elektronikus úton (azaz ? ahol nem kizárt ? személyes megjelenés, illetve levélpostai szolgáltatás igénybevétele nélkül is) intézhetőek.

Csatolandó mellékletek
 • havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelmező és családtagjai, a 10. §-ban foglalt esetben a háztartás tagjai a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről szóló munkáltatói igazolást, bérjegyzéket/fizetési jegyzéket
 • álláskeresési ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén a kormányhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerve által kiállított igazolást, illetve a folyósító szerv határozatát,
 • a társadalombiztosítás keretében folyósított támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot, illetve a folyósító szerv igazolását,
 • vállalkozónál lezárt adóév esetében a NAV illetékes igazgatóságának igazolását, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról, még le nem zárt adóév esetén a könyvelő igazolását a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről,
 • egyéb ? nem havi rendszerességgel szerzett ? jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi és anyagi felelőssége mellett tett nyilatkozatát a kérelmet megelőző egy évre vonatkozó havi átlagos nettó jövedelméről,
 • a gyermek elhelyezéséről, vagy gyámrendelésről szóló határozatot,
 • érvényes személyazonosító igazolvány másolatát, vagy a személyazonosságot igazoló más érvényes okmány másolatát az eredeti okmány bemutatása mellett,
 • lakcímkártya másolatát az eredeti okmány bemutatása mellett,
 • TAJ kártya másolatát az eredeti okmány bemutatása mellett,
 • 30 napnál nem régebbi igazolást a 16. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról
 • nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lapot,
 • tartásdíj esetén a felvett vagy fizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvényt, bankszámla kivonatot vagy átvételi elismervényt, - államilag megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatali határozatot
 • ösztöndíjról a középiskola, vagy a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolást.

A kérelemhez a fentieken túl ? a támogatás alapját képező létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzettől függően ? csatolni kell:

 • az elemi kár tényét megállapító szakértői (tűzoltóság, biztosító és egyéb hatóság, vagy szerv) véleményt,
 • a nyomozóhatóság által kiállított közokiratot,
 • az egészségügyi intézmény által kiállított kórházi zárójelentéseket,
 • az önhibáján kívül létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet, és ebből adódóan az alkalmanként jelentkező többletkiadást alátámasztó iratot, nyilatkozatot,
 • a halotti anyakönyvi kivonat másolatát ? kivéve, ha a haláleset Etyek közigazgatási területén következik be ? és a kérelmező nevére kiállított temetési számlák másolatát az eredeti számla bemutatása mellett.

 

Hivatalból beszerzendő mellékletek

kivonat a Magyar Államkincstár információs rendszerből

Az eljárás illetéke

illetékmentes

Ügyintézési határidő
 • sommás eljárásban nyolc nap (sommás eljárásnak van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.),
 • teljes eljárásban hatvan nap, mely a kérelem benyújtását követő napon indul.

 

I. fokon döntést hozó szerv

Etyek Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

II. fokon döntést hozó szerv

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete