Telepengedély-köteles termelő és szolgáltató tevékenység

 

 

Ügytípus megnevezése

Telepengedély-köteles termelő és szolgáltató tevékenység

Az ügy leírása:

A rendelet hatálya alá tartozó termelő- és szolgáltató tevékenység – a határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével - csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben, vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben folytatható. A tevékenység végzése csak jogerős telepengedély birtokában kezdhető meg.

Az eredetileg telepengedély-köteles tevékenységek akkor válnak bejelentés-kötelessé:

-        ha a tevékenységet külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen kívánják végezni, valamint

-        nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi véglegessé vált használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

A jegyző a telepengedély iránti kérelem beérkezését követően köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. A jegyző a telepengedélyt akkor adja ki, ha a szakhatósági hozzájárulások és az építési szabályzat alapján megállapítja, hogy a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A jegyző a telepengedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról határozatban dönt. A telepengedély megadását követően telepengedély-köteles tevékenységet nyilvántartásba veszi, az arról vezetett nyilvántartás nyilvános. A tevékenység végzője az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban valamint az ipari tevékenység megszűnését a megszűnést követően haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Az eljárás jogi alapja:

 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 2016. törvény CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
 • 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
 • 35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról
 • 16/2012. (IV. 13.) BM rendelet az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
 • 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Eljáró szervezeti egység:

Etyeki Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Csoport

Ügyintéző: Porkoláb Éva tel.: 06 22 353 698

Illetékességi terület:

Etyek közigazgatási területén lévő, illetve létesítendő telep.

A kérelem kötelező tartalma:

A kérelmet 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 3. számú mellékletnek megfelelő adatokkal kell kitölteni.

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

A telep, valamint a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanok tulajdoni lapja.

Az eljárás díja:

5.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj

Etyek Nagyközség Önkormányzat Illeték beszedési számlaszámra: 12001008-00113461-00100009

Kérem, hogy az átutalás közleményrovatában jelölje meg:             az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, valamint az ügy típusát.

 A befizetés igazolását a kérelemhez csatolni kell!

A bejelentés benyújtásának a módja:

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak: 

Elektronikus elérhetőség:

Etyek Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

Rövid elnevezés PMHETYEK, KRID:602008329

A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:

A tevékenység megkezdését megelőzően

Ügyintézési határidő:

30 nap

I. fokon döntést hozó szerv:

Etyek Nagyközség  Önkormányzat Jegyzője

II. fokú szerv:

Fejér Megyei Kormányhivatal

                                            Telepengedély-köteles tevékenységek

(2. melléklet az 57/2013. (II. 28.) Kormányrendelethez)

 

 1. acélcsőgyártás
 2. alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium-oxid) gyártása
 3. dohánytermék gyártása
 4. egyéb gumitermék gyártása
 5. égetett agyag építőanyag gyártása
 6. festék, bevonóanyag gyártása
 7. fémalakítás, porkohászat
 8. fémfelület-kezelés
 9. fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek
 10. gumiabroncs, gumitömlő gyártása
 11. habarcsgyártás
 12. kőolaj-feldolgozás
 13. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása
 14. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolás
 15. mész-, gipszgyártás
 16. műanyag építőanyag gyártása
 17. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
 18. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása
 19. nemesfémgyártás
 20. papír csomagolóeszköz gyártása
 21. papírgyártás
 22. ólom, cink, ón gyártása
 23. ragasztószergyártás
 24. rézgyártás
 25. szálerősítésű cement gyártása
 26. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
 27. tapétagyártás
 28. tisztítószer gyártása
 29. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
 30. vegyi szál gyártása
 31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása
 32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása