Telepengedély-köteles termelő és szolgáltató tevékenység

Az ügy leírása

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó termelő- és szolgáltató tevékenység – a határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével - csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben, vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben folytatható. A tevékenység végzése csak jogerős telepengedély birtokában kezdhető meg.
Az eredetileg telepengedély-köteles tevékenységek akkor válnak bejelentés-kötelessé:

  • ha a tevékenységet külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen kívánják végezni, valamint
  • nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi véglegessé vált használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

A jegyző a telepengedély iránti kérelem beérkezését követően köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. A jegyző a telepengedélyt akkor adja ki, ha a szakhatósági hozzájárulások és az építési szabályzat alapján megállapítja, hogy a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A jegyző a telepengedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról határozatban dönt. A telepengedély megadását követően telepengedély-köteles tevékenységet nyilvántartásba veszi, az arról vezetett nyilvántartás nyilvános. A tevékenység végzője az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban valamint az ipari tevékenység megszűnését a megszűnést követően haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Az eljárás jogi alapja
  • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
  • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
  • 2016. törvény CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
  • 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
  • 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
  • 35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról
  • 16/2012. (IV. 13.) BM rendelet az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
  • 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Eljáró szervezeti egység

Etyeki Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Csoport
Ügyintéző: Porkoláb Éva tel.: 06 22 353 698

Illetékességi terület

Etyek közigazgatási területén lévő, illetve létesítendő telep.

A kérelem kötelező tartalma

A kérelmet 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 4. számú mellékletnek megfelelő adatokkal kell kitölteni.

Hivatalból beszerzendő mellékletek

A telep, valamint a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanok tulajdoni lapja.

Az eljárás illetéke

5.000 Ft
Etyek Nagyközség Önkormányzat Illeték beszedési számlaszámra: 12001008-00113461-00100009
Az átutalás közleményrovatában jelölje megaz ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, valamint az ügy típusát. A befizetés igazolását a kérelemhez csatolni kell!

A bejelentés benyújtásának a módja


A 2018. január 1-jén hatályba lépett jogszabályi változások alapján  Etyeki Polgármesteri Hivatal ún. „elektronikus ügyintézést biztosító szerv”. Ennek értelmében a Hivatal a feladat-és hatáskörébe tartozó ügyeit –bizonyos kivételekkel –elektronikus úton intézi,  illetve  a kérelemre induló ügyek a Hivatalnál elektronikus úton (azaz –ahol nem kizárt –személyes megjelenés, illetve levélpostai szolgáltatás igénybevétele nélkül is) intézhetőek. Ezekben az ügyekben az ügyféli oldalonlévő jogalanyokat szintén kötelezia jogszabály. Így a Hivatalnál elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, illetve ügyfél jogi képviselője. Vagyis –jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –nem mindenki köteles hivatalos ügyeit a Hivatalnál  elektronikus  úton  intézni;  de aki  nem  köteles,  az  is  választhatja azt,  ha feltételeinek  megfelelnek  (különösen:  elektronikus  azonosíthatóság  és  kapcsolattartási képesség).

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/
https://ugyfelkapu.gov.hu/
https://ekozig.mo.hu/
https://epapir.gov.hu/

Etyek Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:
Rövid elnevezés PMHETYEK, KRID:602008329
A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html


Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről
 

Az irat benyújtására nyitva álló határidő

A tevékenység megkezdését megelőzően

Ügyintézési határidő

30 nap

I. fokon döntést hozó szerv

Etyek Nagyközség  Önkormányzat Jegyzője

II. fokú szerv
Fejér Megyei Kormányhivatal
Telepengedély-köteles tevékenységek (2. melléklet az 57/2013. (II. 28.) Kormányrendelethez)


1.    acélcsőgyártás
2.    alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium-oxid) gyártása
3.    dohánytermék gyártása
4.    egyéb gumitermék gyártása
5.    égetett agyag építőanyag gyártása
6.    festék, bevonóanyag gyártása
7.    fémalakítás, porkohászat
8.    fémfelület-kezelés
9.    fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek
10.    gumiabroncs, gumitömlő gyártása
11.    habarcsgyártás
12.    kőolaj-feldolgozás
13.    máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása
14.    mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolás
15.    mész-, gipszgyártás
16.    műanyag építőanyag gyártása
17.    műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
18.    műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása
19.    nemesfémgyártás
20.    papír csomagolóeszköz gyártása
21.    papírgyártás
22.    ólom, cink, ón gyártása
23.    ragasztószergyártás
24.    rézgyártás
25.    szálerősítésű cement gyártása
26.    szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
27.    tapétagyártás
28.    tisztítószer gyártása
29.    vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
30.    vegyi szál gyártása
31.    nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása
32.    veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása