Zenés, táncos rendezvény tartása

Az ügy leírása

Zenés, táncos rendezvény: Rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben , vagy a szabadban tartanak és ez utóbbi esetben a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja. Ezen eljárás alól kivétel képeznek:
a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények;
b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlések;
c) a vallási közösségek vallásos szertartásai és rendezvényei;
d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények és
e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvények.

A tevékenységet kizárólag jogerős engedély birtokában lehet megkezdeni. Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól. A jegyző állásfoglalás céljából, hivatalból keresi meg az érintett szakhatóságokat, valamint a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról gondoskodik. A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt nyilvántartásba veszi, mely nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzétesz. Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. Amennyiben a módosítás olyan jellegű, hogy az valamely szakhatóság jogkörét érinti, arról a jegyző az érintett szakhatóságot értesíti. Amennyiben a szakhatóság nyilatkozata alapján szükséges, a jegyző új engedélyezési eljárást folytat le. A tevékenység megszüntetését a nyilvántartásba vételről szóló igazolás leadásával egyidejűleg haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek. A bejelentés alapján a jegyző az engedélyt visszavonja, és a zenés, táncos rendezvényt törli a nyilvántartásból.


Az eljárás jogi alapja

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
1990. évi XCIII. törvény az illetékről
23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
16/2012. (IV. 13.) BM rendelet az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról


Eljáró szervezeti egység

Etyeki Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Csoport
Ügyintéző: Porkoláb Éva Tel.: 06 22 353 698

Illetékességi terület

Etyek közigazgatási területén tartandó rendezvény

A kérelem kötelező tartalma

A kérelmet az 23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet 5. § (1) bekezdésének megfelelő adatokkal kell kitölteni.

Csatolandó mellékletek
biztonsági terv
tűzvédelmi szabályzat (amennyiben külön jogszabály alapján szükséges)
aláírási címpéldány
nem a kérelmező tulajdonában lévő építmény, terület esetében a használat jogcímére vonatkozó igazoló okirat (bérleti szerződés, stb.)
haszonélvező hozzájárulása (amennyiben szükséges)
közös tulajdonban álló építmény, terület esetében a tulajdonostársak hozzájárulása
igazolás a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről
    
Az eljárás illetéke

3.000 Ft

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja

Gazdálkodó szervezetek, jogi képviselők:
•    elektronikusan
Magánszemélyek:
•    személyesen ügyfélfogadási időben
•    postai úton

A 2018. január 1-jén hatályba lépett jogszabályi változások alapján az Etyeki Polgármesteri Hivatal ún. „elektronikus ügyintézést biztosító szerv”. Ennek értelmében a Hivatal a feladat-és hatáskörébe tartozó ügyeit –bizonyos kivételekkel –elektronikus úton intézi,  illetve  a kérelemre induló ügyek a Hivatalnál elektronikus úton (azaz –ahol nem kizárt –személyes megjelenés, illetve levélpostai szolgáltatás igénybevétele nélkül is) intézhetőek. Ezekben az ügyekben az ügyféli oldalonlévő jogalanyokat szintén kötelezia jogszabály. Így a Hivatalnál elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, illetve ügyfél jogi képviselője. Vagyis –jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –nem mindenki köteles hivatalos ügyeit a Hivatalnál  elektronikus  úton  intézni;  de aki  nem  köteles,  az  is  választhatja azt,  ha feltételeinek  megfelelnek  (különösen:  elektronikus  azonosíthatóság  és  kapcsolattartási képesség).

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/
https://ugyfelkapu.gov.hu/
https://ekozig.mo.hu/
https://epapir.gov.hu/

Etyek Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:
Rövid elnevezés PMHETYEK, KRID:602008329
A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html


Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről


Az irat benyújtására nyitva álló határidő

A tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani.

Ügyintézési határidő

20 nap

I. fokon döntést hozó szerv

Etyek Nagyközség Önkormányzat Jegyzője

II. fokon döntést hozó szerv

Fejér Megyei Kormányhivatal