Zenés, táncos rendezvény tartása

 

Ügytípus megnevezése

Zenés, táncos rendezvény tartása

 

Az ügy leírása:

Zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet alapján zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában tartható. Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól. A kérelmet a zenés, táncos rendezvény helye szerint illetékes jegyzőhöz kell benyújtani.

Az engedélyt azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre szükséges megkérni, amelyeket:

 • olyan építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helységben tartanak, melyben bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható,
 • a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (szabadtéri rendezvény).

A jegyző állásfoglalás céljából, hivatalból keresi meg az érintett szakhatóságokat, valamint a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról gondoskodik. A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt nyilvántartásba veszi, mely nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzétesz. Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. Amennyiben a módosítás olyan jellegű, hogy az valamely szakhatóság jogkörét érinti, arról a jegyző az érintett szakhatóságot értesíti. Amennyiben a szakhatóság nyilatkozata alapján szükséges, a jegyző új engedélyezési eljárást folytat le. A tevékenység megszüntetését a nyilvántartásba vételről szóló igazolás leadásával egyidejűleg haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek. A bejelentés alapján a jegyző az engedélyt visszavonja, és a zenés, táncos rendezvényt törli a nyilvántartásból.

A rendeletet nem kell alkalmazni:

 • a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;
 • a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;
 • a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;
 • a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és
 • a köznevelési intézményekben, illetve a szakképző intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

Az eljárás jogi alapja:

 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
 • 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékről
 • 23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
 • 16/2012. (IV. 13.) BM rendelet az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Eljáró szervezeti egység:

Etyeki Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Csoport

Ügyintéző: Porkoláb Éva Tel.: 06 22 353 698

Illetékességi terület:

Etyek közigazgatási területén tartandó rendezvény

A kérelem kötelező tartalma:

A kérelmet az 23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet 5. § (1) bekezdésének megfelelő adatokkal kell kitölteni.

Csatolandó mellékletek:

 • biztonsági terv
 • tűzvédelmi szabályzat (amennyiben külön jogszabály alapján szükséges)
 • aláírási címpéldány
 • nem a kérelmező tulajdonában lévő építmény, terület esetében a használat jogcímére vonatkozó igazoló okirat (bérleti szerződés, stb.) 
 • haszonélvező hozzájárulása
 • közös tulajdonban álló építmény, terület esetében a tulajdonostársak hozzájárulása
 • igazolás a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről
   

Az eljárás illetéke:

illetékmentes

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Gazdálkodó szervezetek, jogi képviselők:

 • elektronikusan

Magánszemélyek:

 • személyesen ügyfélfogadási időben
 • postai úton 

Elektronikus ügyintézés:

 • Az ügyintézés gazdálkodó szervezetek, állami szervezetek, jogi képviselők részére kizárólagosan elektronikus formában lehetséges.
 • Magányszemélyek számára is lehetőség van elektronikus ügyintézésre, gazdálkodó szervezetek, jogi képviselők, állami szervek számára kötelező

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak: 

Elektronikus elérhetőség:

Etyeki Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

Rövid elnevezés PMHETYEK, KRID:602008329

A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

 

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:

 

A tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani.

Ügyintézési határidő:

20 nap

I. fokon döntést hozó szerv:

Etyek Nagyközség Önkormányzat Jegyzője

II. fokon döntést hozó szerv:

Fejér Megyei Kormányhivatal