Adó- és értékbizonyítvány kiállítása

Az ügy leírása

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (2) bekezdés d) pontja szerint a jegyző az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt. Az adó- és értékbizonyítvány tartalmazza az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.

Az eljárás jogi alapja
  • a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
  • az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
  • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.)
Eljáró szervezeti egység

Etyeki Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati, Településfejlesztési és Igazgatási Csoport
tel.: 06-22/353-633/104 mellék

Illetékességi terület

Etyek közigazgatási területe

Az eljárás illetéke

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti eljárás illetéke ingatlanonként 4.000 forint, melyet Etyek Nagyközség Önkormányzat Illetékbeszedési számla 12001008-00113461-00100009 javára kell teljesíteni. Illetékmentesek az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. mellékletében szereplő eljárásokhoz ls igazgatási jellegű szolgáltatásokhoz szükséges iratok kiállítása.

Az eljárás megindítása

Kérelem benyújtható elektronikus űrlapon, ePapíron, valamint levélben, illetve személyesen. A gazdálkodó szervezetek elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

Benyújtás céljára szolgáló űrlap

A kérelem elektronikusan a https://ohp-20.asp.lgov.hu oldal használatával kitölthető és beküldhető.

A 2018. január 1-jén hatályba lépett jogszabályi változások alapján az Etyeki Polgármesteri Hivatal ún. ?elektronikus ügyintézést biztosító szerv?. Ennek értelmében a Hivatal a feladat-és hatáskörébe tartozó ügyeit ?bizonyos kivételekkel ?elektronikus úton intézi,  illetve  a kérelemre induló ügyek a Hivatalnál elektronikus úton (azaz ?ahol nem kizárt ?személyes megjelenés, illetve levélpostai szolgáltatás igénybevétele nélkül is) intézhetőek. Ezekben az ügyekben az ügyféli oldalonlévő jogalanyokat szintén kötelezi a jogszabály. Így a Hivatalnál elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, illetve ügyfél jogi képviselője. Vagyis ?jogszabály eltérő rendelkezése hiányában ?nem mindenki köteles hivatalos ügyeit a Hivatalnál  elektronikus  úton  intézni;  de aki  nem  köteles,  az  is  választhatja azt,  ha feltételeinek  megfelelnek  (különösen:  elektronikus  azonosíthatóság  és  kapcsolattartási képesség).

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/
https://ugyfelkapu.gov.hu/
https://epapir.gov.hu/

Etyek Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:
Rövid elnevezés PMHETYEK, KRID:602008329
A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html


Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről
 

Becsatolandó dokumentumok

  • Kérelem (amely tartalmazza a kérelmező nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét, adószámát, adóazonosító jelét, a kérelem célját, az ingatlan adatait ? helyrajzi szám, cím, egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lap)
  • Képviselet esetén ? az ügyvédi meghatalmazás esetét kivéve ? két tanúval ellátott meghatalmazás
  • Adásvételi, ajándékozási szerződés eredeti, hiteles példánya (amennyiben az adó- és értékbizonyítványt adásvétellel, ajándékozással összefüggésben kérik),
  • Amennyiben az eljárás illetékköteles, ingatlanonként 4000 forint illeték befizetését igazoló csekk feladóvevénye, vagy az átutalási megbízás teljesítéséről szóló igazolás
Benyújtó személye
  • Az ügyfél vagy az ügyfél törvényes képviselője, meghatalmazottja.
  • Más hatóság (külön jogszabály rendelkezése alapján).
Ügyintézési határidő

A jegyző az adó- és értékbizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül adja ki.

 

Dokumentum: