Tájékoztató elektronikus ügyintézésről

A 2018. január 1-jén hatályba lépett jogszabályi változások alapján  az Etyeki Polgármesteri Hivatal ún. ?elektronikus ügyintézést biztosító szerv?. Ennek értelmében a Hivatal a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeit ? bizonyos kivételekkel ? elektronikus úton intézi, illetve a kérelemre induló ügyek a Hivatalnál elektronikus úton (azaz ? ahol nem kizárt ? személyes megjelenés, illetve levélpostai szolgáltatás igénybevétele nélkül is) intézhetőek.

Ezekben az ügyekben az ügyféli oldalon lévő jogalanyokat szintén kötelezi a jogszabály. Így a Hivatalnál elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi

 • ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, illetve
 • ügyfél jogi képviselője.

Fentiek alapján ? jogszabály eltérő rendelkezése hiányában ? nem mindenki köteles hivatalos ügyeit a Hivatalnál elektronikus úton intézni; de aki nem köteles, az is választhatja azt, ha feltételeinek megfelelnek (különösen: elektronikus azonosíthatóság és kapcsolattartási képesség).

Etyek Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai

Rövid elnevezés PMHETYEK, KRID:602008329
A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html


Az ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége: ugyfelszolg@etyek.hu


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége azonban joghatás kiváltását célzó beadványok befogadására nem alkalmas, azt az Etyeki Polgármesteri Hivatal biztonságos kapcsolattartási címére kell küldeniük.
További különbségtételt fogalmaz meg a jogszabály azzal is, hogy amíg a természetes személy ügyfél az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, bírságokat, valamint a szolgáltatások ellenértékének megfizetését ? választása szerint ? elektronikus úton is teljesítheti, addig a gazdálkodó szervezet ügyfélnek az elektronikus út használata kötelező.


Az eljárásért fizetendő illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj elektronikus megfizetésének módja

bankkártyával vagy banki átutalással az Etyek Nagyközség Önkormányzat illeték beszedési számlájára:
12001008-00113461-00100009

Az ügyfél az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyilatkozatokat, eljárási cselekményeket és egyéb kötelezettségeket választása szerint teljesítheti azzal, ha a következő linkek valamelyikére kattint:

 • a központi, ún. egységes, személyre szabott ügyintézési felületen megtalálható nyomtatványok: https://szuf.magyarorszag.hu/ vagy egyéb ügyek ? amelynek az indításához szükséges űrlap a fent megadott oldalakon nem szerepelnek ? a központi, témacsoportokra és ügytípusokra lebontott levél írható: https://epapir.gov.hu/

Az e-Papír felhasználói Kézikönyv: https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/epapir_felhasznalo_kezik...


Jelenleg a honlapon megtalálható és letölthető nyomtatványok csatolmányként használandók az elektronikus eljárás során is.

Az egyes eljárások során az ügyfelek személyazonosságát

 • az ún. ?ügyfélkapu? (ehhez egy alkalommal személyes megjelenés szükséges; azt követően az elektronikus ügyintézés során egy személyre szabott felhasználónév és jelszó megadásával azonosítja magát),
 • tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány útján biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás (a legújabb típusú igazolvány a számítógéphez csatlakoztatott egy külön, személyes kódmegadásra alkalmas eszközbe téve), vagy
 • részleges kódú telefonos azonosítás

használatával lehet ellenőrizni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy kötelező elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó követelménynek meg nem felelő nyilatkozat (pl. az adott ügyben kizárólag elektronikus út, illetve elektronikus aláírás használatára vonatkozó előírás ellenére papír alapon, illetve elektronikus aláírást nélkülöző e-mailben benyújtott kérelem) hatálytalan.

A Hivatal által az elektronikus kapcsolattartásra elfogadott irat-formátumokat az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. számú melléklete sorolja fel (2018. január 1. napján hatályos felsorolás: pdf, .docx, .odt, .xlsx, .ods, .tif, .tiff, .jpg, .jpeg, .png, .mp4, .m4a, .mpeg, .mpg, .mp3, .wav).


Az Etyeki Polgármesteri Hivatal adatkezelésével alapvető információk


Adatkezelő megnevezése: Etyeki Polgármesteri Hivatal
Székhely: 2091 Etyek, Körpince köz 4.
Postacím: 2091 Etyek, Körpince köz 4.
E-mail: ugyfelszolg@etyek.hu
Telefon: + 36 (22) 353 633, + 36 (22) 353 698
Honlap: www.etyek.hu

 Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi XII. törvény (Infotv.);
 • a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény;
 • az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény;
 • a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

 

 1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: a konkrét ügy intézéséhez ? pl. az ügyfél beazonosításához, illetve a tényállás megállapításához ? szükséges személyes adat.
 2. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
 3. Az adatkezelés időtartamát a konkrét üggyel kapcsolatos jogszabályi rendelkezés határozza meg, illetve az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Üzemszünet, üzemzavar esetén követendő eljárásrend

A beadvány elektronikus úton történő benyújtását gátló, egy munkanapot meghaladó üzemszünet, üzemzavar esetén mind a természetes személy, mind a gazdálkodó szervezet ügyfél a hagyományos ügymenetnek megfelelően jogosult papír alapon benyújtani a beadványt és mellékleteit.

Jogszabály alapján az elektronikus ügyintézés 1 munkanapot meghaladó szünetelése esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles biztosítani az ügyfelek beadványainak elektronikus utat nem igénylő módon történő fogadását és feldolgozását, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség.

Ez értelemszerűen alkalmazandó akkor is, ha az ügyfelet az eljárási cselekmény határidőben történő elvégzésében olyan tervezett technikai tevékenység vagy üzemzavar akadályozta, amely az általa igénybe vett szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (a továbbiakban: SZEÜSZ) vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás (a továbbiakban: KEÜSZ) használatát érintette.