Római Katolikus egyházközség

Etyek - Sarlós Boldogasszony Plébánia
Cím: 2091 Etyek, H?sök tere 17.
Plébános: Mészáros Péter
Plébános helyettes:-

PLÉBÁNOS

Mészáros Péter

ELÉRHET?SÉGEI

Mobil: +36 30 645 4611

E-mail: meszaros.peter.01@gmail.com

Plébániai ügyfélfogadási időpontok:

                Hétfő: 16:00-17:30
                Kedd: -
                Szerda: 8:00-11:00
                Csütörtök: 7:30-09:00

Egyéb időpontokkal kapcsolatban kérem keressenek telefonon vagy e-mailben.

Miserend Etyeken:

                Hétfő: 18:00
                Csütörtök: 7:00
                Péntek: 16:00 (csak a hónap 1. péntekén)
                Vasárnap: 11:00

Miserend Bián:

                Kedd: 18:00
                Péntek: 18:00
                Vasárnap: 8:00
                Vasárnap: 9:30

Miserend Herceghalomban:

                Szombat: 18:00

Állandó közösségi programok:

Minden szentmise és igeliturgia előtt rózsafüzért imádkozunk.
Minden hétköznapi szentmise után lehetőség van a szentgyónás elvégzésére.
Szombatonként az igeliturgia után Szentségimádást tartunk Etyeken.
Ministráns foglalkozást tartunk 2 hetente a közösségi házban.
3 hetente hétfőn felnőtt katekézis van a közösségi házban.
Képviselő testületi ülést tartunk minden hónapban.


Római Katolikus templom


TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS

Az Etyeki Római Katolikus Egyházközség és Plébánia m?ködésér?l 1723 óta rendelkezünk adatokkal. Ett?l az évt?l kezd?d?en vannak anyakönyvi bejegyzések, melyekb?l kiderül, hogy színtiszta magyar ajkú emberek lakták a falut. A lakosság száma igen csekély lehetett. Az 1750-es és 1830-as évek között három hullámban telepítették be a sváb lakosságot a községbe. A megnövekedett lakosságszámhoz képest az akkori kicsi templom sz?knek bizonyult, ezért 1814-ben a mesterségesen feltöltött dombon megkezd?dött az új templom építése a helyi lakosok hathatós segítségével. Az építkezés befejezése 1816-ban volt, amikor nagy ünnepségek közepette Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelték fel. 

Etyek középkori templomát a XIV. század közepén a község birtokosai, a székesfehérvári káptalan kanonokjai építették. A török uralom alatt és után a templomot átmenetileg a reformátusok használták. 1717-ben a falu új birtokosa, a komáromi jezsuita rend visszaszerzi t?lük és a rend, valamint a veszprémi püspökség költségén restaurálják. A templom és a torony négyszögletes kövekb?l épült, a szentély felett boltíves, a templomhajó pedig gerendamennyezetes volt. Az oszlopokon nyugvó kórus fából készült, az orgona négyvariánsú volt. A f?oltárkép ? Jakobey Károly: Sz?z Mária látogatása Erzsébetnél ? egyike az egyházmegye legszebb oltárképeinek.

A legenda szerint a mennyezeti freskókat a helybeli lakosok által adományozott tyúktojások sárgája segítségével festették. A középs? freskó Árpádházi Szent Erzsébetet ábrázolja, melynek felirata: ?Magyarországi Szent Erzsébet, a szegények pártfogója?.

A jezsuita rend felosztása után a templom ismét az újjászervezett székesfehérvári káptalan tulajdonába került. A dombon álló, Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelt, kés? barokk stílusú templom 1814 és 1816 között épült Rieder József tervei alapján. Ekkor már a falut túlnyomórészt német ajkúak lakták. A középtornyos, hosszházas templom egyenes záródású szentéllyel épült. F?oltárán a tabernákulum angyalok XVIII. századból valók. A szentélyt az oltárképpel együtt négy Jakobey olajfestmény díszíti. A mennyezeti freskók és a mellékoltárok olajfestményei az igényességr?l és a m?vészi törekvésr?l árulkodnak. Az itteni sz?l?sgazdák Szent Orbán-tiszteletét mutatja, hogy a templom mennyezetfestményén, az els? csegelyen Szent Orbán pápát ábrázolta a m?vész, mellette Szent Flórián és Etyek látképe. A templom orgonáját a század elején a Rieger cég építette.

A neobarokk templom 34 méter hosszú, 14 méter széles, a torony magassága 43 méter. A II. világháború alatt ? mint a legtöbb templomból ? az etyeki toronyból is elvitték a 296 kg-os harangot hadicélokra. Az 1994-es templombúcsú alkalmával új harangot szenteltek, mely f?ként a Németországba kitelepített Etyekiek adományából készült Gombos Lajos ?rbottyáni harangönt? m?helyében. Felirata: ?ISTEN NAGYOBB DICS?SÉGÉRE, ÉS SARLÓS BOLDOGASSZONY TISZTELETÉRE HIRDESSE EZ A HARANG A BÉKESSÉGET ISTENNEL ÉS A SZERETETET AZ EMBEREK ÉS A NEMZETEK KÖZÖTT.?

A bels? liturgikus tér átalakítására és márvánnyal való burkolására az 1980-as évek közepén kerül sor. Napjainkban Etyek Község lakosságának közel nyolcvan százaléka római katolikus vallású.

Az etyeki hívek minden évben nagy tisztelettel ünneplik az Oltáriszentségben jelenlév? Jézus Krisztust, ezért Úrnapján (Krisztus Szent Teste és Vére Ünnepén) virágsz?nyeget készítenek és abban az Úrmutatóban hordozza körmenetben a pap Krisztus Testét, amely Teller Márton és neje Szeitszam Katalin ajándéka.
 

 

Boti kápolna

 

FILIÁJA

Botpuszta Szepl?telen Fogantatás. Botpuszta már a középkorban templomos hely. 1765-75 között nazarénus szerzetesek látják el. 2008 nyarától tervezzük egyházi és kulturális események rendezését.