Kérelem közútkezelői hozzájárulás megadása iránt

Az ügy leírása

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 36.§, 42.§ (3) bek., és

42/A.§-ai alapján közútkezelői hozzájárulás (a továbbiakban: KKH) szükséges a közutakat

érintő tevékenységek végzéséhez az alábbi esetekben:

-építmények, jelek, berendezések stb. elhelyezéséhez,

-a közúthoz történő csatlakozás létesítéséhez,

- közút nem közlekedési célú igénybevételéhez,

-közút melletti ingatlan használatához,

A közútkezelői hozzájárulás érvényességi ideje legfeljebb 2 év.

 

 

Az eljárás jogi alapja

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Eljáró szervezeti egység:    Etyeki Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Csoport
Ügyintéző: Juranovics Eszter
tel.: 06-22/353-633 108. mell.

Illetékességi terület

Etyek Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területe

A kérelem kötelező tartalma

A KKH iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

- az igénybevétel helyét, célját;

- annak a személynek (szervezetnek) a nevét és címét, akinek az érdekében az

igénybevétel történik (a hozzájárulás jogosultja);

- az elfoglalni kívánt útterület hosszúságát, szélességét, nagyságát (m2);

- az igénybevétel kezdetének és befejezésének tervezett időpontját;

- a kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy nevét, címét,

telefonszámát;

- az igénybevétel eredményeként a közút területén (az alatt vagy felett) elhelyezett

építmény (létesítmény) tulajdonosának nevét és címét, üzemeltetőjének nevét és címét.

 

A KKH iránti kérelem tárgyának megfelelően minden esetben mellékelni kell:

- Az igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajzot, vázlatot, műszaki leírást);

- A közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztszelvényét, vízelvezetés esetén

feltüntetve azokon a vízelvezetés megoldását,

- Az igénybevétel miatt amennyiben szükséges forgalomszabályozás (korlátozás,

forgalomterelés) annak tervét, építés esetén valamennyi építési ütemre vonatkozóan. Az

ideiglenes forgalomszabályozási tervnek tartalmaznia kell a munkavégzés

szüneteltetése idején (munkaidőn kívüli időszak, pihenő nap) érvényes ideiglenes

forgalmi rendet is.

 

Az útcsatlakozás létesítéséhez szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelemnek

tartalmaznia kell továbbá

- a vízelvezetés megoldását az útcsatlakozás térségében,

- a csatlakozó út várható forgalmi adatait,

- a csatlakozó út hossz-szelvényét és minta keresztszelvényét,

- a csatlakozó út közúti jelzéseinek felsorolását.

A Kkt. 42/A. §-ának (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek végzéséhez, szükséges

közútkezelői hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell továbbá

-az érintett ingatlan azonosításához szükséges ingatlan-nyilvántartási adatokat,

-az építménynek, tevékenységnek, fának a közút tengelyétől, illetve területének határától

mért távolságát.

 

Reklámtábla kihelyezéséhez szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelemnek

tartalmaznia kell továbbá

- a tábla rajzát: méretét, anyagát, szövegét, ábráját, színösszeállítását (látványkép);

- helyszínrajzot, melynek tartalmaznia kell a tábla helyét (a közút számát és km

szelvényét), továbbá a tervezett tábla környezetében lévő fontosabb forgalomtechnikai

elemeket (útcsatlakozás, vasúti átjáró, autóbusz-megállóhely, kijelölt gyalogos

átkelőhely, forgalomirányító jelzőberendezés, stb.), azoktól mért távolságot;

- keresztszelvényt, melynek tartalmaznia kell a tábla közúttól mért távolságát, alsó élének

terepszinttől való magasságát, valamint a közúti elemeket (útburkolat, padka, árok,

járda, stb.);

- 10 m2-nél nagyobb tábla esetén statikai számítás a szélnyomás figyelembevételével,

alapozási tervvel, továbbá szükség szerint kihorgonyzási tervvel;

- a helyszínről minden esetben fényképet kell készíteni, melyen a tábla pontos helyét be

kell jelölni;

- amennyiben a tábla elhelyezése magáningatlant érint, ez esetben az ingatlan

tulajdonosának írásos nyilatkozatát is csatolni szükséges..

A bejelentés benyújtásának a módja

Személyesen, postán vagy elektronikusan.

Tájékoztató elektronikus ügyintézésről

A 2018. január 1-jén hatályba lépett jogszabályi változások alapján  az Etyeki Polgármesteri Hivatal ún. „elektronikus ügyintézést biztosító szerv”. Ennek értelmében a Hivatal a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeit – bizonyos kivételekkel – elektronikus úton intézi, illetve a kérelemre induló ügyek a Hivatalnál elektronikus úton (azaz – ahol nem kizárt – személyes megjelenés, illetve levélpostai szolgáltatás igénybevétele nélkül is) intézhetőek.

Az eljárás illetéke

illetékmentes

Ügyintézési határidő

  • sommás eljárásban nyolc nap (sommás eljárásnak van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.),
  • teljes eljárásban hatvan nap, mely a kérelem benyújtását követő napon indul.

 

I. fokon döntést hozó szerv

Etyek Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

II. fokon döntést hozó szerv

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Letölthető nyomtatvány