Méltányossági kérelem adóhatósági eljárásban

Az ügy leírása

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) meghatározott feltételek mellett kifejezett méltányossági jogkört biztosít az adóhatóság számára, mely egyedi esetekben enyhítési lehetőséget ad a fizetési kötelezettségek teljesítése tekintetében.
Az adóhatóság méltányossági jogkörében csak akkor járhat el, ha ezt törvény lehetővé teszi, de egyben köteles is méltányosságot gyakorolni, amennyiben az adózó bizonyítja, hogy körülményei a méltányosság feltételeinek megfelelnek. Az adótartozás mérsékléséről és a fizetési könnyítésről valamint ezek törvényi feltételeiről az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezik.
Az Art. méltányossági lehetőséget biztosít azon adózók részére, akik (amelyek) a jogszabályokban meghatározott fizetési kötelezettségeiket valamilyen méltányolható gazdasági vagy személyes okból az esedékesség időpontjáig nem tudják teljesíteni.
Ezen eljárások alapja a végrehajtható okiraton alapuló fizetési kötelezettség halasztására,részletekben történő megfizetésére, mérséklésére (elengedésére), összefoglaló néven fizetési kedvezményre irányuló kérelem.
Fizetési kedvezmény engedélyezése kizárólag kérelemre történhet.
Az adatlapot teljes körűen kell kitölteni. Az adatlap nélkül, vagy a szükséges mellékletek nélkül benyújtott kérelmek, továbbá a hiányosan kitöltött adatlapok esetében hiánypótlási felhívás kibocsátására kerül sor.

A fizetési kedvezményi kérelem irányulhat:

 • Fizetési könnyítésre részletfizetés vagy fizetési halasztás (Nem engedélyezhető fizetési könnyítés a már befizetett, beszedett helyi adókra.). Gazdálkodó szervezetek adótartozás esetén csak fizetési könnyítési kérelmet terjeszthetnek elő.
 • Adómérséklésre Jogszabály alapján az adóhatóság a magánszemély adózót terhelő tartozást mérsékelheti vagy elengedheti a helyi adók, gépjárműadó, bírságok és ezek járuléka (késedelmi pótlék) vonatkozásában, ha annak megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. A megélhetés súlyos veszélyeztetettségét az adózó és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyoni, jövedelmi és szociális helyzetének együttes figyelembe vételével vizsgálja az adóhatóság.

Gazdálkodó szervezet esetén mérséklésre kivételes méltányosságból kizárólag a pótlék- és bírságtartozás vonatkozásában van lehetőség. Adóhatóságunk abban az esetben mérsékli a fennálló tartozást, ha annak megfizetése a jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.

A kérelemhez az alábbi mellékleteket kell csatolni

Magánszemély és egyéni vállalkozó estén:

 • Adózó és vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását; (egyéni vállalkozásból származó jövedelem igazolására a NAV által kiállított jövedelemigazolást);
 • A lakásfenntartással kapcsolatos kiadások igazolására a szolgáltatótól kapott, elmúlt havi számlák másolatát;
 • Az egyéb kiadások igazolására bankszámlakivonatot, albérleti díj fizetését igazoló iratot, hitel-, kölcsönszerződést, a hitel, kölcsön fizetését igazoló fizetési bizonylatot, gyógyszer-számlát, tartós betegség esetén orvosi, ápolási költséget, stb. kell az adatlaphoz csatolni;
 • Minden más olyan igazolást, amelyet az Adózó a kérelmének elbírálásánál figyelembe kér venni.

Nem természetes személyek esetében az előző (kérelem benyújtása évét megelőző) évi mérleg és eredmény kimutatás, főkönyvi kivonat, aktuális időszak(kérelem benyújtása évét bemutató, három hónapnál nem régebbi) mérleg és eredmény kimutatás adatok, főkönyvi kivonat, kérelem beadását megelőző napi banki igazolás a rendelkezésre álló pénzösszegről, valamint utolsó havi bankszámla kivonat csatolása szükséges.

Az eljárás jogi alapja
 • az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
 • az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
 • az  illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
Eljáró szervezeti egység

Etyeki Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport
tel.: 06-22/353-633/113 mellék

Az eljárás illetéke
 • A kérelem természetes személynek illetékmentes.
 • A gazdálkodó szervezeteknek 10.000 Ft eljárási illetéket kell a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizetni, a Etyek Nagyközség Önkormányzati Hivatal számú ?Önkormányzati hatósági eljárási illeték? számlájára.
Az eljárás megindítása

Az ügy kérelemre indul, a méltányossági adatlap benyújtható magánszemélyek esetében papír vagy elektronikus alapon. Egyéni vállalkozók, gazdálkodó szervezetek esetében elektronikusan.

A kérelem elektronikusan a https://ohp-20.asp.lgov.hu oldal használatával kitölthető és beküldhető.

A 2018. január 1-jén hatályba lépett jogszabályi változások alapján az Etyeki Polgármesteri Hivatal ún. ?elektronikus ügyintézést biztosító szerv?. Ennek értelmében a Hivatal a feladat-és hatáskörébe tartozó ügyeit ?bizonyos kivételekkel ?elektronikus úton intézi,  illetve  a kérelemre induló ügyek a Hivatalnál elektronikus úton (azaz ?ahol nem kizárt ?személyes megjelenés, illetve levélpostai szolgáltatás igénybevétele nélkül is) intézhetőek. Ezekben az ügyekben az ügyféli oldalonlévő jogalanyokat szintén kötelezi a jogszabály. Így a Hivatalnál elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, illetve ügyfél jogi képviselője. Vagyis ?jogszabály eltérő rendelkezése hiányában ?nem mindenki köteles hivatalos ügyeit a Hivatalnál  elektronikus  úton  intézni;  de aki  nem  köteles,  az  is  választhatja azt,  ha feltételeinek  megfelelnek  (különösen:  elektronikus  azonosíthatóság  és  kapcsolattartási képesség).

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/
https://ugyfelkapu.gov.hu/
https://ekozig.mo.hu/
https://epapir.gov.hu/

Etyek Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:
Rövid elnevezés PMHETYEK, KRID:602008329
A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Benyújtó személye

A kérelem előterjesztésére jogosult az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja, illetve az adó megfizetésére kötelezett személy, vagy annak képviselője.

Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő a részletfizetési kérelem az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.