Felhívás és tájékoztatás a településképi rendelet módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetésről
Ezennel értesítem a Tisztelt érintett Lakosságot, illetve a partnerségi véleményezésre vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti Partnereket, hogy a településkép védelméről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása szükséges felsőbb szintű jogszabályi előírás megváltozása okán.
A tervezett módosítás egy elemet érint. Jelenleg a polgármester folytatja le a településképi véleményezési eljárást, a településképi bejelentési eljárást és a településképi kötelezési eljárást. A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény kivezette azt az Mötv.-vel összhangban nem álló szabályt, miszerint önkormányzati hatósági ügyet közvetlenül a polgármesterre és nem testületre telepített a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.). Ennek megfelelően ezen hatáskör-átruházásról rendelkezni szükséges a településképi rendeletben. A módosítás tervezetét jelen felhíváshoz mellékelem. A Tktv. 16/C.§ (2) bekezdése értelmében a hatáskör módosításról a képviselő-testületnek 2021. október 31. napjáig kell gondoskodnia.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (6) d) pontja, valamint 43/A.§ (6) bekezdése értemében a munkaközi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával és az elkészült tervezetnek az önkormányzat honlapján való közzétételével történik.
A tervezettel kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a települési arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítéséhez, módosításához a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő egyeztetés részletes szabályairól szóló 22/2017. (XI.17.) önkormányzati rendeletében meghatározott Partnerek élhetnek:
  • Etyeken lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy,
  • Etyeken székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
  • Etyeken székhellyel rendelkező civil szervet,
  • Etyeken működő egyház,
  • a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezet
  • Etyeken székhellyel rendelkező érdekképviseleti szervezet 
A tervezett módosítással kapcsolatban
 
LAKOSSÁGI FÓRUM
 
kerül megtartásra 2021. október 18-án, hétfőn 18:00 órakor az Látogatóközpontban (2091 Etyek, Ötház u. 4).
 
Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a fenti időszakban, kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a lakossági fórumon, vagy 2021. október 26-ig a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet ( , Etyeki Polgármesteri Hivatal 2091 Etyek Körpince köz 4.)
 
A fenti kötelező egyeztetést követően bemutatásra kerülnek új bölcsődénk kiviteli tervei a kedves érdeklődőknek!

Etyek, 2021. október 8.
Tisztelettel,
Zólyomi Tamás
polgármester
 

Az oldal tetejére