Talajterhelési díj

Az ügy leírása

A környezetterhelési díjról szóló törvény alapján köteles az önkormányzat a talajterhelési díjat bevezetni. A díj bevezetésének célja a rendelkezésre álló közcsatornára való rákötés ösztönzése, ezáltal a környezet és a természet védelme, terhelésének mérséklése.
A törvény szerint a talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a személyt, illetve szervezetet terheli, aki/amely a műszakilag rendelkezésére álló, kiépített közcsatornára nem kötött rá. Annak nem kell díjat fizetni, akinél/amelynél a közcsatornára való rákötés lehetősége műszakilag nem áll rendelkezésre. A díjkötelezettség a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló  helyi rendelet alapján 2008. január 1-jétől kezdődik.  A talajterhelési díj bevallása, megállapítása és megfizetése a díjkötelezettséggel érintett személy, illetve szervezet kötelessége, aminek minden év március 31-ig, az önadózás szabályai szerint kell eleget tennie.
A talajterhelési díj mértéke: 1800 Ft/m3.

Az eljárás jogi alapja

a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 22. melléklete


Eljáró szervezeti egység

Etyeki Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport
tel.: 06-22/353-633/113 mellék

Illetékességi terület

Etyek közigazgatási területe

Az eljárás illetéke

Talajterhelési díj bevallásának benyújtása díj-és illetékmentes

Az eljárás megindítása

Az adatbejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített ?PDF" formátumú űrlapon, elektronikus formában, ePapíron, valamint levélben illetve személyesen az ügyfélszolgálaton. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

A kérelem elektronikusan a https://ohp-20.asp.lgov.hu oldal használatával kitölthető és beküldhető.

A 2018. január 1-jén hatályba lépett jogszabályi változások alapján az Etyeki Polgármesteri Hivatal ún. ?elektronikus ügyintézést biztosító szerv?. Ennek értelmében a Hivatal a feladat-és hatáskörébe tartozó ügyeit ?bizonyos kivételekkel ?elektronikus úton intézi,  illetve  a kérelemre induló ügyek a Hivatalnál elektronikus úton (azaz ?ahol nem kizárt ?személyes megjelenés, illetve levélpostai szolgáltatás igénybevétele nélkül is) intézhetőek. Ezekben az ügyekben az ügyféli oldalonlévő jogalanyokat szintén kötelezi a jogszabály. Így a Hivatalnál elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, illetve ügyfél jogi képviselője. Vagyis ?jogszabály eltérő rendelkezése hiányában ?nem mindenki köteles hivatalos ügyeit a Hivatalnál  elektronikus  úton  intézni;  de aki  nem  köteles,  az  is  választhatja azt,  ha feltételeinek  megfelelnek  (különösen:  elektronikus  azonosíthatóság  és  kapcsolattartási képesség).

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/
https://ugyfelkapu.gov.hu/
https://ekozig.mo.hu/
https://epapir.gov.hu/

Etyek Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:
Rövid elnevezés PMHETYEK, KRID:602008329
A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Benyújtó személye

Az ügyfél vagy az ügyfél törvényes képviselője, meghatalmazottja.

Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő a bejelentkezés az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

Dokumentum: