Települési tűzifa támogatás

Az ügy leírása

Kérelemre egy fűtési szezon időtartamon belül (október 15. és április 15. között) legfeljebb két alkalommal természetben nyújtandó tűzifa támogatásra jogosult a kérelmező, vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó. Kérelmezőnként maximum 1,7 m3 kályha kész tűzifa nyújtható.

(2) A támogatás igénybevételére jogosult,

a) akinek a háztartásában egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,

b) az az egyedülálló, vagy egyedül élő kérelmező, gyermekét egyedül nevelő szülő, akinek a háztartásában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.

 

Az eljárás jogi alapja

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
63/2006 (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
29/1993 (II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és a köztemetésről

Eljáró szervezeti egység:    Etyeki Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Csoport
Ügyintéző: Juranovics Eszter
tel.: 06-22/353-633 108. mell.

Illetékességi terület

Etyek Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területe

A kérelem kötelező tartalma

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról és a köztemetésről

6. sz. melléklete

A bejelentés benyújtásának a módja

Személyesen, postán vagy elektronikusan.

Tájékoztató elektronikus ügyintézésről

A 2018. január 1-jén hatályba lépett jogszabályi változások alapján  az Etyeki Polgármesteri Hivatal ún. „elektronikus ügyintézést biztosító szerv”. Ennek értelmében a Hivatal a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeit – bizonyos kivételekkel – elektronikus úton intézi, illetve a kérelemre induló ügyek a Hivatalnál elektronikus úton (azaz – ahol nem kizárt – személyes megjelenés, illetve levélpostai szolgáltatás igénybevétele nélkül is) intézhetőek.

Csatolandó mellékletek

-  havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelmező és családtagjai, a 12. §-ban foglalt esetben a háztartás tagjai a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről szóló munkáltatói igazolást vagy bérjegyzéket,

- álláskeresési ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén a kormányhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerve által kiállított igazolást, illetve a folyósító szerv határozatát,

- a társadalombiztosítás keretében folyósított támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot, vagy a folyósító szerv igazolását,

- vállalkozónál lezárt adóév esetében a NAV illetékes igazgatóságának igazolását, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról, még le nem zárt adóév esetén a könyvelő igazolását a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről,

- egyéb – nem havi rendszerességgel szerzett - jövedelmek esetében a kérelmező nyilatkozatát a kérelmet megelőző egy évre vonatkozó havi átlagos nettó jövedelméről, f) a gyermek elhelyezéséről, vagy gyámrendelésről szóló határozatot,

- érvényes személyazonosító igazolvány másolatát, vagy a személyazonosságot igazoló más érvényes okmány másolatát az eredeti okmány bemutatása mellett,

- lakcímkártya másolatát az eredeti okmány bemutatása mellett,

- TAJ kártya másolatát az eredeti okmány bemutatása mellett,

- 30 napnál nem régebbi igazolást a 16. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról,

- az e rendeletben a különböző támogatásokról szóló rendelkezésekben meghatározott egyéb igazolásokat,

- nyugdíj ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lapot,

- tartásdíj esetén a felvett vagy fizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvényt, bankszámla kivonatot vagy átvételi elismervényt, - államilag megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatali határozatot,

- ösztöndíjról a középiskola, vagy a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolást.

 

 

Hivatalból beszerzendő mellékletek

kivonat a Magyar Államkincstár információs rendszerből

Az eljárás illetéke

illetékmentes

Ügyintézési határidő

  • sommás eljárásban nyolc nap (sommás eljárásnak van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.),
  • teljes eljárásban hatvan nap, mely a kérelem benyújtását követő napon indul.

 

I. fokon döntést hozó szerv

Etyek Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

II. fokon döntést hozó szerv

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

 

 

Dokumentum: